Deliverance From Kant’s Problematic View On Existence In The Light Of Avicenna’s Philosophy

وسیله تغییر شکل ارقام هندی به ارقام عربی که خود مبتنی بر نظام غباری است، به تفصیل دانسته نیست. آن پیوند مقدس و ناگسستنی که انسانهایی را با ناسازگارترین عقاید به عنوان گروهی از برادران گرد هم جمع کرده، که چیزی جز یک زبان برای انسانهای تمام ملل و یک محراب برای انسانهای تمام مذاهب ارائه نداده است، به درستی، از همان نفوذ اسرارآمیزی است که گرهی عارفانه ناماش نهاده؛ و فراماسونها، به جهت آنکه تنها تحت اثر این نفوذ قرار دارند، یا از مواهب آن بهرهمندند، “برادران گرهی عارفانه” نامیده میشوند.

برادران باستانیمان در ازای کار بدنی، پول دریافت میکردند. یکی از سه نور بزرگ در فراماسونری است و به عنوان اسبابی توصیف میشود برای “محدود کردن و نگه داشتنمان درون حد و مرزی به همراه تمام بشریت، به خصوص به همراه برادران ماسون خود”. ”خوشهی غله” که یکی از اصطلاحات فنی فراماسونری به شمار میرود، گاهی اوقات از روی غفلت با ”دستهی گندم” اشتباه گرفته میشود. با این وجود، بسیاری بر این باورند که توضیح ارائه شده قانعکننده نیست و تصورات بر وجود نژادی بیگانه در سیاره سرخ ادامه خواهد داشت. ولی واژهی انگلیسی corn (که معادل آن را در فارسی ذرت میدانیم) اسم عام است و شامل همهی انواع غلات از جمله گندم نیز میشود.

جان کاوچ آدامز (John Couch Adams)، یک ستاره شناس انگلیسی است که با کشف نپتون در سال 1846 به شهرت رسید. این مسئله ناشی از این پندار اشتباه بود که واژهی انگلیسی corn را فقط به معنی ذرت میدانستند، و حال آنکه ذرت در دوران باستان ناشناخته بود. ساعت شنی به عنوان نمادی ماسونی نسبتا به دوران مدرن تعلق دارد، ولی کاربرد ساعت شنی به عنوان نشانهای برای عبور زمان کهنتر از کهنترین آیینهای شناخته شده است.

نپتون تقریباً به اندازه اورانوس است و با بادهای شدید مافوق صوت شناخته میشود. با وجود این، کاملا واضح است که دستور ممنوعیت جا به جایی یا تغییر جا نشانها به طور کلی در تمام اعصار فراماسونری وجود داشته است. هر آنچه دریافت میشود، هر آنچه با دستمزدهایشان میکنند، کاملا به عملکرد ماسونیشان بستگی دارد. در بیگانگان که در اوج تاثیر فضای مقابله بین جهان مدرن غربی و بنیادگرایی اسلامی بود، بیگانههای قاتل به عنوان سمبل این سنت یا بربریت (از زاویه چشم یک غربی، همان چیزی که savage میخوانند) در برابر ریپلی قرار میگیرند که هر چند از دانشمندان و تکنولوژی دل خوشی ندارد (عامل اصلی استمرار حضور بیگانه در فیلم اول- ساخته ریدلی اسکات- دانشمند جمع است) اما در نبرد پایانی او با ابزارهای همین تکنولوژی (شعلهافکن قدرتمندی-سلاحهای نظامی ناشی از برتری تکنولوژیک ارتش آمریکا- که با آن بچههای ملکه مادر را درهم میکوبد) و آن لباس روباتیک به جنگ این بربریت میرود.

دانشمندان در مورد تعداد سیاره، ستاره و ماهواره در منظومه شمسی گفتند. ولی با پژوهشهایی که در چند سال گذشته توسط عتیقهشناسان و مسافران صورت گرفت، مخالفت این عده رد شد. ماسونها در سومین درجه میآموزند، هنگامی که لژ با درجهی استاد ماسون گشوده میشود، نمایانگر قدسالاقداس معبد سلیمان است. مکی در دایرهالمعارف فراماسونری خویش بر اساس سخنرانیهای جان وب، ساعت شنی را نمادی متصل به درجهی سوم توصیف میکند که با عبور سریع شنهایاش، برایمان یادآور طبیعت زود گذر و فانی زندگی انسان است. این چنین است داستان سنگ تاجی که در افسانهی درجهی رویال آرک نقش مهمی ایفا کرده است.

بر پایهی همین اصل است که فراماسونری آدمیان را از هر کشوری، با هر فرقه و عقیده، گرد هم متحد کرده است؛ و باعث شده است بینشان دوستی حقیقی شکل گیرد؛ که در غیر این صورت، بینشان فاصلهای دائمی باقی خواهد ماند. فراماسونها با اندیشه در این پیکرهها سراسر وجودشان مملو از تحسین و احترام به خداوند و آفریدههایاش میشود، و بر آن میشوند مطالعه دربارهی نجوم، جغرافیا، هوانوردی، و هنرهای وابسته به آنها را که جامعه از وجودشان بسیار منتفع خواهد شد، میان آدمها ترغیب کنند.

کرههای زمین ابزارهایی ارزشمند هستند برای بهبود ذهن و ارائهی متمایزترین ایده برای هر مشکل و پیشنهاد، و همچنین یافتن راهحلی برای آن مشکل. برای یافتن ریشهی اصلی این شعار، IN HOC SIGNO VINCES (با تلفظ یونانی “این هوک سیگ-نو وین-کِس”) باید به افسانهای مشهور دربارهی این کلیسا بازگردیم که گرچه عدهای بر آن باور دارند، ولی شمار تردید کنندگان به آن بیشتر هستند. بسیاری از سایتهایی که به وجود نیبیرو و نزدیک شدن و تأثیر مخرب آن بر روی کره زمین و پایان حیات بشر اعتقاد دارند، مهمترین دلیل خود را وقوع حوادثی بزرگ در طی حیات انسان بر روی کره زمین و مخفی شدن تمدنهای پیشرفته گذشته و باقی ماندن آثار حیرت انگیز آنها مثل تمدن سومریان، مصر باستان و مایاها و کشف اجزایی از قاره آتلانتیس در قعر اقیانوس اطلس و نشانههایی از تمدن مو (لموریا) در ژاپن و یا جزایر هاوایی ذکر میکنند و معتقدند که در دورههای متوالی حیات بر روی زمین، تمدنهایی ایجاد و پیشرفت نموده که یکباره با حوادثی نظیر زلزله و سیل و غرق و شدن و یا آتشفشانهای عظیم و برخورد شهابسنگ های عظیم از بین رفتهاند و آثار بجا مانده از سومریان و مایاها و نقاشیهای مصر باستان حاکی از آن است که هر دورههای مختلف حیات بشر با نزدیک شدن ستارهای بالدار که تصاویر رمزی آن در همه تمدنهای پیشین وجود دارد، حوادثی عظیم روی داده و تقریباً موجب از بین رفتن نسل بشر شده و مجدداً پس از آن بازماندگان آنها با انتشار بر روی زمین و یافتن مکانهای جدید برای زندگی، دوره بعدی حیات را آغاز نمودهاند.

اما به ماسونهای آزاد و پذیرفته شده یاد داده میشود چکش را برای مقاصدی اصیل و با شکوهتر به کار برند؛ عاری کردن قلب و ضمیرشان از همهی پلیدیها و زوائد زندگی؛ که بدین طریق بتوانند اذهانشان را بسان سنگهای زندگی به درستی در دیوارههای عمارتی روحانی جای دهند، خانهای ناساخته شده به دستها و جاودانی در آسمانها (دوم قرنتیان، فصل ۵). ض. نامزدهای مراسم آغازین باید مذکر، بدون عیب و نقص بدنی (فلج و معلول نباشند)، آزاد (برده نباشند)، و بالغ باشند. یکی از پر رمز و رازترین مسائل در فراماسونری معاصر، اتاق مراقبه است که به عنوان یکی از جنبههای کمتر استفاده شده در آیین و مراسم ماسونهای تازه وارد تلقی میشود.

بر اساس مدلهای ریاضی این طوفان پایدار است و ممکن است یکی از ویژگیهای پایدار این سیاره باشد. به ویژه آنکه یکی از جذابترین اجرام نجومی که مردم عادی در اولین برخورد خود مایلند آن را از دریچه تلسکوپها ببینند ماه است و “هر شبی برای رصد ماه مناسب نیست.” به همین دلیل برای تعیین روز جهانی نجوم از قاعده زیر استفاده می شود که در بین نیمه ماه تا نیمه اول ماهميلادي “می” ،نخستین شنبه (تعظیل پایان هفته) که به تربیع اول ماه نزدیکتر است روز نجوم خواهد بود بدین ترتیب با توجه به اینکه امسال (1387) تربیع اول ماه در روز دوشنبه 23 اردیبهشت ماه اتفاق خواهد افتاد، کشورهایی که در آن تعطیلی پایان هفته روز شنبه است ، شنبه 21 اردیبهشت را روز نجوم می گیرند.

از آنجا که رسم سابق ماسونهای سنگتراش این بود که برای تعیین اینکه کدامین سنگتراش سنگها را در کنار هم نهاده است، علامت خاصی را روی هر سنگ بنا منقوش میکردند، سنگ تاج حائز برجستهترین و مهمترین علامت بود، علامتی مربوط به ناظر و سرپرست این سازه. ماسونهای این دوره در برابر کارشان دستمزدهای مادی نمیگرفتند؛ دستمزد کاری که در لژ صورت میگرفت فقط با سکههایی از جنس دل پرداخت میشد. فاصله دقیق زمین تا خورشید با توجه به موقعیت مدار آن متفاوت است.

فضاپیمای کاسینی هویگنس در اول جولای ۲۰۰۴، مانور SOI (ورود به مدار زحل) را آغاز کرد و وارد مدار زحل شد. 49. به طور تخمینی، زندگی در اقیانوس ها 3.8 بیلیون سال پیش آغاز شده است. پلوتو نیز از نظر بزرگی پس از اریس، دومین سیاره کوتوله منظومه خورشیدی میباشد که از هنگام کشف در سال ۱۹۳۰ تا ۲۴ اوت ۲۰۰۶ نهمین سیاره سامانه خورشیدی بود. کیوان (زحل): زمانیکه کاوشگر کاسینی پس از سفری طولانی و عبور از کنار برجیس بالاخره به کیوان رسید، مشخص شد که تحمل این همه سختی ارزشش را داشت. با اندیشه و عمل بر اساس محبت برادرانه میآموزیم که کل موجود بشری را به مثابهی یک خانواده بنگریم؛ والا مقام و مادون، غنی و فقیر، همه و همه آفریدهی پرورندهی متعال (خداوند) هستند، و ساکنین یک سیاره باید یکدیگر را کمک، پشتیبانی، و محافظت کنند.

دکتر کلارک اظهار میکند دیوارهایی با معماری دیوسنگی متعلق به شهر تیرینس قوسهای نوک تیزی را نشان میدهند که قدمتشان به دوران ابراهیم باز میگردند. ویلکینسون در دروازههای مقبرههای متعلق به ساختمانهای شهر تبس قوسهایی با این سنگ تاجها کشف کرد؛ وی قدمت این قوسها را با ۱۵۴۰ قبل از میلاد، یا ۴۶۰ سال پیش از احداث معبد سلیمان ارزیابی کرده است. افزودن این سه اصل به این نماد تماما به دوران مدرن بر میگردد و با اصل آن در تناقض است.

دیدگاهتان را بنویسید