A Critical Study On Positivistic Humanities According To Islamic Thought

تویس متولد ۱۹۲۸ در سان فرانسیسکو بود و یک سال بعد از انتشار «گامبی وزیر» که یکی از شش رمان او بود، بر اثر سرطان در ۵۶ سالگی در نیویورک سیتی درگذشت. بازپرسی کرد، بزرگِ خانواده اصلِ مشخصات و قرارداد ساخت پایهی عظیمی را نشان داد که مجسمهی آزادی در لنگرگاه نیویورک بر آن استوار است. بدین ترتیب معماری میتواند یا به معنای مهارت، پیشه، یا توانایی هنرمندانهی معینی باشد، یا بهکارگیری آن مهارت یا پیشه در طراحی یا ساخت نوع بهخصوصی از اشیای مادی. خروج یک شخص از این مسیر، البته اگر اصلا شخصی خارج شود، امری «تحت اختیار ما» یا «به انتخاب ما» نیست و این یعنی چنین امری، خود مسئلهای سیاسی نیست و فقط واقعیتی طبیعی است.

این به آن معنا نیست که پزشکبودن دخلی به سیاست ندارد؛ بلکه یعنی ما قرارداد کردهایم که بهتر است شاغلان حرفهی طبابت را از صدور حکم در باب مسائل سیاسی مشخصی در زندگی روزمره، دور نگه داریم. ولي كم شدن گلبول هاي قرمز كه اكسيژن و مواد غذايي را به سلول ها مي رسانند زودتر از كم شدن گلبول هاي سفيد زندگي را غير ممكن مي سازد. این سیاره ها با هم یک دسته ی هشت تایی تشکیل می دهند که به دور خورشید می گردند . جیک به کمک دکتر آگوستین در می یابد ناوی ها ارتباط وثیقی با روح طبیعت دارند.

همچنین نشان می­ دهد که کنترلمان را از دست داده ­ایم و بعد از انجام این کارها عموما احساس بدی نسبت به خودمان داریم و عزت نفسمان کاهش می­ یابد. در طول جنگ جهانی دوم آنها سیمان لازم برای ساخت «وِست وال۲۹» را تهیه کرده بودند؛ همان خط استحکامی آلمان بر ساحل اروپای غربی که برای محافظتِ اروپا از حملهی ائتلاف انگلیس و آمریکا طراحی شده بود. سپس نمونهها را در سلول سندان الماس قرار دادند که با فشار ۵۰ گیگاپاسکال آنها را فشرده کرد (تقریبا برابر با نیم میلیونیوم فشار جوی زمین در سطح دریا). همچنین آیه مذکور پس از آیه مربوط به آفرینش آسمانها و زمین قرار گرفته است (انبیاء/32)، برخلاف تورات که آفرینش شب و روز، قبل از خلقت آسمانها و اجرام سماوی، در روز اول آفرینش ذکر شده است.

همین موضوع، خیل عظیمی از سوالات را در زمینههای مختلف علمی پدید آورده است که پاسخ به آنان امری بسیار سخت و تا حدی غیرممکن به نظر میرسد. این موارد اصلا سوالات نامربوط یا غیرضروری نیستند؛ بلکه بیشتر با نقش اجتماعی معمار سروکار دارند تا با سرشت ذاتی آنچه او انجام میدهد. توسل به «عینیگرایی»، چه موجه باشد چه غیرِ آن، بسیار موثر است؛ چون به نیازهای ابتدایی و کاملا دریافتنی انسان پاسخ میدهد. این پرسش مشخصا برای معماری (احتمالا بیشتر از سایر زمینههای تلاش انسانی) ضروری است؛ علت آن ماهیت دوگانهی کاروبار معماری است: طراحی و تولید بناهایی که از لحاظ کارکردی مفیدند و از لحاظ زیباییشناسی خوشایند.

البته این بدان معنا نیست که آنها میخواهند در بند اسفبار بندگی بهسر ببرند؛ چهآنکه بخش زیادی از زندگی انسان تلاشی است در جهت یافتن راهی در جهانی که پذیرای دو نیروی قدرتمند است: یکی پرهیز از نوآوری و انتخاب و دیگری دوری از نتایج ناگوارِ ناشی از کوتاهی در اصلاح عقاید و اهداف خویش، هنگامِ ضرورت. لااقل در طول دو قرنِ اخیر بیشتر مباحثْ حول فهم صحیح هر یک از این دو بعد و شاید، از همه مهمتر، رابطهی درست میان این دو صورت گرفته است.

با وجود این در آن زمان هم ابژهی ساختهشدهای مثل خانه، بهمثابه بخشی جامد، سرسخت و سهبعدی از استخوانبندی عمومی شهر، جایگاهی محکمتر از هر گردهمایی موقت شهروندان آن شهر داشت. منظومه شمسی یا سامانه خورشیدی، سامانه ای در برگیرنده خورشید و تعدادی سیاره است که در مدارهایی پیرامون آن می گردند. سوم، فرض کنید مسئله از این قرار است که سیاست با اموری در ارتباط است که یا واقعا در محدودهی قدرت ما قرار دارند یا به هر تقدیر، میتوانیم تصور کنیم که در ید قدرت ما قرار بگیرند، و سپس اینطور فرض کنید که هر حالتی از امور که نمیتواند چیزی جز آنچه هست باشد (مثلا این که آیا عدد مشخصی جزء اعداد اول است)، خارج از محدودهی سنجش سیاسی قرار میگیرد.

دوم، چیستی پرسش یا مسئلهی سیاسی، خود از لحاظ تاریخی متغیر است؛ درحالیکه از همان لحاظ پرسشهایی مانند «ترکیب آلی چیست؟ 1- عزت نفس چیست ؟ «این قضیه سیاسی است» به این معناست که این قضیه به تعبیری، بالقوه در اختیار و منوط به انتخاب ما در نظر گرفته شده است؛ مسئلهای که علاقهمندیم آن را به این شیوه و نه به شیوهی دیگری حلوفصل کنیم. پس لزوما شیوهی تاثیری که آنها بر ما میگذارند با شیوهی تاثیرگذاری بسیاری از رمانها، قطعههای موسیقی، یا نقاشیها متفاوت است. در سطح کالیستو آثار شدیدترین برخوردهای شهاب سنگی در منظومه ی شمسی وجود دارد ، اما حفره های سطح گانیمد از حفره های کالیستو بزرگترند .

شوربختانه، زندگی روی K2-18b میتواند بسیار دشوارتر از زندگی روی زمین باشد زیرا این سیاره به گرد خورشید کوتوله قرمزی می گردد که آن را مدام زیر تابش های پرتوان خود قرار می دهد. اما اگر کسی معتقد باشد هر ساختمانی فضایی را که اشغال کرده به گونهای ساختار میبخشد، آن وقت پیشنهادِ بالا قدری فریبکارانه به نظر میرسد؛ زیرا بر آنچه درواقع چیزی از جنس ساختاردهی۲۷ است سرپوش میگذارد و اجازه میدهد دور از چشم همه اتفاق بیفتد. علاوهبراین بهخاطر دوام مصالحی که ساختمانها از آنها ساخته میشوند، ساختاردهی محیطی که ایجاد میکنند نیز تا آیندهای نامعلوم گسترش مییابد و، ازاینرو، تعداد نامعینی از انسانهای «ناشناسِ» دیگر را هم تحت تاثیر قرار میدهد که طبعا درنظرگرفتن همهی آنها اساسا ممکن نیست.

ماه گذشته برحسب اتفاق با مهندسی آلمانی آشنا شدم که خانوادهاش بزرگترین و قدیمیترین کارخانههای سیمان در اروپای مرکزی (دیکرهوف۲۸) را ساخته بودند و دور از انتظار نیست که به کیفیت فوقالعادهی سیمانهایشان بسیار افتخار میکردند. برای یونانیها و رومیها هفت سیاره شناختهشده وجود داشت که همگی بر اساس قواعد پیچیدهای که بطلمیوس طراحی کرده بود، به دور زمین میچرخیدند. میبینیم که راهحل بهینهای برای این تنش وجود ندارد و شاید درست به همین دلیل است که اندیشیدن و تئوریپردازی دربارهی معماری همواره در زندگی فکری ما جایگاهی برای خود خواهد داشت. افزون بر اینهمه، اغلب معماری را نسبت به دیگر هنرها متفاوت میدانند؛ چراکه در میان هنرهای زیبا و صنعت قرار دارد؛ جایگاهی میان تولید محصولات کاربردی برای استفادههای نسبتا پیشبینیپذیر ــ که خود این موضوع مشخصهی بنیادین هر صناعتی است- ، و ساخت اشیای زیباییشناختی بالقوه بیمانندی که با تفکر مدرن ما دربارهی خصایص بنیادینِ هنرهای زیبا همسو است.

این موضوع به این معناست که کسی تصمیم گرفته آن روز بارانی باشد یا نتوانسته هیچ تصمیمی بگیرد و آن را به آنچه «طبیعت» میدانیم، واگذاشته است. نمیتوانم بهسادگی از کلیسای جامعی که خود را در آن مییابم بیرون بروم یا ویژگیهای خانههای قدکشیده رو به آن خیابانی را تغییر دهم که برای رسیدن به مرکز شهر باید از آن عبور کنم. از 100 قمر دارد که 69 تای آن ثبت رسمی شده است همچنین تعدادی حلقه هم به دور خود دارد. صرفنظر از درست و غلط بودن قضیه، مسئله این نیست که چرا نیروهای اشغالی باید چنین یاوهای را پذیرفته باشند؛ پاسخی که بهطور اسفباری ضعیفتر از آن است که حتی بتوان نامش را «استدلال» گذاشت.

أَمَّا السَّمَاءُ الدُّنیَا أَیلُولُ وَ الثَّانِیَةُ ربعول وَ الثَّالِثَةُ سحقوم وَ الرَّابِعَةُ ذیلول وَ الخَامِسَةُ ماین وَ السَّادِسَةُ ماجیر وَ السَّابِعَةُ أیوث فَبَقِیَ أَبُو بَکرٍ وَ مَن مَعَهُ مُتَحَیِّرِین»؛ «از سلمان فارسی نقل است که گفت: زنی از انصار به نام ام فروة مردم را بر شکستن بیعت ابوبکر تحریک و بر بیعت با علی علیهالسلام تشویق می کرد. مدار اورانوس به شکل بیضی است. بهتر بگویم: شکل اصلی مصرف آنچه ما امروز به آن «ادبیات» میگوییم، در جهان باستان، نه مطالعه در سکوت و در اتاقی خالی، بلکه آوازخوانی و رقص گروهی عظیم (مشخصهی اجرای تراژدی در آتن) بود، یا اجرای عمومی حماسه بهوسیلهی نقالِ دورهگرد۲۶ یا خطابه یا دیالوگی با اجرای یک بَرده برای آقازادگانِ تنآسا.

دیدگاهتان را بنویسید