۶۵. بنگرید به: (Davidson, 1987, P

‘خلاصه اینکه، برمبنای تعبیر این مقاله از کانت که خلاف دیدگاه هیوم است، گزارههای وجودی ترکیبی هستند چرا که محمول (وجود) قبلاً در موضوع آن گزارهها منظور نشده است، و لذا به آن اضافه میشود. این ادعای وی بر علیه فلاسفه ای که برهان وجودشناختی را اقامه کرده اند، در واقع مصادره به مطلوب است؛ چرا که آنها می توانند مدعی شوند که گزارۀ ”خدا وجود دارد“ که در آن، خدا به معنای واجب الوجودی که وجودش ضروری است فرض شده است، گزاره ای تحلیلی است. 32. توضیح این نکته ضروری است که اتحاد وجود با ماهیت در خارج نه به معنای آن است که میتوان از ”وجود“ به له مفهومی به نام ”چیزی “صرف نظر کنیم – آن گونه که ویلیامز (763:1962) ادعا کرده است – و نه مستلزم آن است که ماهیت یک شئ بالضروره وجودش را اقتضاء کند، به طوری که همه موجودات تبدیل به موجودات ضروری الوجود شوند – آن گونه که والیسلا (2- 71 :2002) ادعا کرده است.

مثال زیر را در نظر بگیرید: (گ1): x”ی وجود دارد به طوری که (الف) x طلا است، (ب) عدد اتمی x، 79 است، و (ج) x زرد است. “(به زبان صوری، (ج)&(ب)&(الف))؛ یا (گ3): x”ی وجود دارد به طوری که x طلا است، عدد اتمی x، 79 نیست و x زرد رنگ نیست. اما از دیدگاه کانت ادعایی کاملاً نامفهوم خواهد بود چنان چه کسی بگوید: x”ی وجود ندارد و با این حال x طلا است، عدد اتمی x، 79 است و x زرد رنگ است. با اینکه در تصاویر تازه ثبت شده هیچ چیز قابل توجهی وجود ندارد، اما باید توجه کرد که آنها تصاویری از سیارهای هستند که هیچ انسانی تا به حال از آن بازدید نکرده است.

گرچه Subnautica نسبت به دیگر بازیهای سبک بقا بسیار امیدبخشتر و آرامبخشتر بوده و با اینکه روی آبهای یک سیاره بیگانه تنها ماندهاید، شرایط آنچنان پراسترس و خطرناک نیست. این سیاره برای اولین بار در سال ۱۸۴۶ توسط “جان گاله “و “هاینریش دارست” کشف شد و اولین سیارهای بود که پیش از اینکه با تلسکوپ مشاهده شد، وجود آن از طریق پیشبینیهای ریاضی مشخص شد. سیارههای منظومه شمسی میتوانند در داخل کاتالوگی که بر اساس موقعیتشان طراحی شدهاست، تقسیم بندی شوند: سیارههای سنگی:سیارههایی که شبیه به زمین هستند و عمدتا با اجسامی از سنگ تشکیل یافتهاند.عطارد، زهره، زمین و مریخ.عطارد با جرمی برابر۰۵۵.جرم زمین کوچکترین سیاره خاکی(و کوچکترین سیاره)در منظومه شمسی میباشد، در حالی که زمین بزرگترین سیاره سنگی است.

به نظر میآید حلقههای مشتری عمدتا از ذرات ریز غبار ساخته شده باشند. و در همۀ موجودات به یکسان به کار می رود، و تنها مفاهیم ماهوی هستند که میتوانند عامل تمییز موجودات باشند. 2.کانت هیچ برهانی بر این ادعا اقامه نمیکند که چرا همۀ گزارههای وجودی ترکیبی هستند. کانت بر این باور است که این مصداق، صرفاً توسط موضوعِ گزاره (یعنی ’طلا‘) نشان داده میشود، و نه توسط محمولِ گزاره (یعنی، ’وجود دارد‘)؛ چرا که به باور کانت، وجود، چیزی جز واقعیت خارجی اشیاء (در مثال ما طلا) نیست. 33. برخی از فلاسفۀ هوادار رویکرد فرگه بر این باورند که وجود، ویژگی یک فرد نیز نمیتواند باشد.

فرد با یافتن و نگهداری شباهتها و حذف تمایزها، بهتدریج مجموعههای معین و جدیدی از تصورات را ایجاد میکند که هر یک از آنها تقریباً بهنحو جامعی، به طبقهای از اشیاء اشاره دارند. عرض زمین است. اگر سیاره زمین را به اندازه یک سکه در نظر بگیریم، عطارد تقریباً به اندازه یک زغال اخته است. در منظومه شمسی، چهار سیاره ی زمینسان(سیاره ی درونی) قرار دارد که عبارتند از عطارد(تیر)، زهره(ناهید)،زمین و مریخ(بهرام).

سیاره عطارد سریعترین سیاره در منظومه شمسی است که هر 88 روز زمینی به دور خورشید میچرخد. بااینکه حرکت زحل به دور خورشید کند است، اما حرکت آن به دور محور خود بسیار سریعتر از زمین است و گردش به دور خود را در کمتر از نیم روز زمینی به پایان میرساند. این سیاره به ندرت از مقابل خورشید عبور می کند و این پدیده هر چند سال یک بار اتفاق می افتد.

موقعیتهای خلاف واقع میتوانند به خوبی تفاوت بین خواص ماهوی و وجود را نشان دهند و این که چرا برخلافِ وجود، معقول است که فرض کنیم هر خاصیت ماهوی مصداق مستقل خودش را دارد. بنا براین، برخلاف مورد وجود، افزودن محمول به موضوع در چنین گزارههایی مستلزم این نخواهد بود که مصداقِ حقیقی مفاهیم ما وجود نداشته باشند؛ چرا که چنین افزایشی در خود واقعیت هم روی میدهد. هم چنین، اگر اجزای عناصرِ گزارهها به مثابه نماینده و حکایت گرِ آن چه در واقع مصداق آن ها هستند، در نظر گرفته شوند، محمول (وجود) به موضوع (ماهیت) در خارج چیزی نمیافزاید، چرا که آن دو در خارج متحدند.

بلکه، وی تلاش کرده نشان دهد از آن جایی که چنان دیدگاههایی موجه هستند، برهانِ وجودشناختی معتبر نیست. ‘محمولِ ’وجود دارد‘، بنا بر این، صرفاً نشان می دهد که مفهومِ موردِ نظرِ در موضوع، واجدِ مصداق است. ، یک ’محمول واقعی‘ از دیدگاه کانت، صرفاً میتواند محمولی باشد که حکایت گرِ خواص ماهوی اشیاء باشد. انکار این مطلب نیست که واقعیت همواره میتواند شامل وجوهی باشد که مفاهیم ما منعکس کنندۀ آن نیستند – بر خلاف آن چه بِنِت (230 :1974) به عنوان نتیجۀ مشکل آفرین دیدگاه کانت مطرح کرده است.

11. البته اِوِریت در عین حال راه حلی برای هر دو مشکل تناقض و بیهوده گویی ارائه میکند که به اعتقاد وی میتواند به مثابه بهترین تعبیرِ کانت بسیاری از مواردی را که کانت می گوید، روشن کند (Everitt, 1995: 395)؛ هر چند وی تاکید میکند که این تعبیر تمام توانِ استدلال کانت بر علیه برهان وجودشناختی را از بین می برد. مدل سازی رایانه ای در مهندسی آلودگی هوا یک علم در حال پیشرفت است و مدل ها به تدریج از نظر پیچیدگی و توانایی، گسترش یافته و روز به روز بیشتر مورد توجه مهندسین آلودگی هوا قرار می گیرند(2).

12 در فاصله 1000 سال نوری از منظومه شمسی قرار دارد. بستگی به این دارد که در کدام قسمت و در چه نوری باشد. عکاسی پرتوهای نوری قابل مشاهده را جمع می کند و نقشه برداری رادار اشعه مایکروویو را جمع می کند. بلکه مقصود وی آن است که’وجود‘ محمولی نیست که خواص ماهوی موجودات را حکایت کند. محمولِ تعیین کننده،’ محمولی است که به مفهوم موضوع اضافه میشود و آن را بزرگ تر می سازد‘ (کانت B626/A598).

دیدگاهتان را بنویسید