گردشگری در مریخ: ۸ مقصد جذابی که توریستهای آینده سیاره سرخ میتوانند کاوش کنند

بسیاری از سیارات فراخورشیدی شناختهشده جرمی چندین برابر مشتری دارند که نزدیک به جرم برخی از اجسام ستارهای به نام کوتولههای قهوهای است. مرز بین محیط میان سیارهای و فضای میان ستارهای را هلیو پاز تشکیل داده است. با کاهش خط بین زندگی و کار در حال حاضر، لپتاپی که بتواند به راحتی از شریک کاری به یک دوست آرامشبخش با این سهولت تغییر کند، معاملهای شیرین خواهد بود. در تورات بهصراحت خلقت آدم در پایان روز ششم آفرینش ذکر شده است و ظاهراً او آخرین مخلوق بر روی زمین بوده است و پیش از او، زمین از انواع نعمتها پرشده است تا مهیّای حضور آدم باشد تا بر آن حکومت کند.

ممکن است استقراگرایان برای فرار از این انتقادات، اصل استقرا را از شکل «اگر مشاهده شد که تعدادی الف در تعدای اوضاع و احوال مختلف دارای خاصیت ب بودند، همیشه آن الف­ها دارای خاصیت ب هستند»، به شکل «اگر مشاهده شد که تعدادی الف در تعدای اوضاع و احوال مختلف دارای خاصیت ب بودند، احتمالاً همیشه آن الف­ها دارای خاصیت ب هستند» تغییر دهند، اما مشکل دور همچنان پابرجاست؛ زیرا همان اخذ حقانیت استقرا از استقراست. در بخش اول بررسی حاضر،تاریخ و اهمیت نجومی زایچه مزبور در مد نظر قرار گرفته و نشان داده خواهد شد که گویا سرنوشت چنین مقدر داشته که در یک لحظه استثنائی و فرخنده،یعنی در ساعت 8 صبح روز 51 ژوئن 7251 در زندگانی میکییل حادثه مهمی صورت گیرد.براساس ویژگی کلی این زایچه میتوان گفت که دست تقدیر چنین رقم زده بود که نطفه اولین کودک میکییل در این تاریخ بسته شود و از آنجا که تولد پسر او وتتوره Vettore هفت ماه پس از این تاریخ رخ داده،لذا باید این امکان را در نظر گرفت که این کودک پیش از موعد مقرر زاده شده است.یادداشت پایانی که در آخر این بررسی آمده است،نشانگر این است که زایچه مورد بحث مستقیما از ستارهیاب VIII یوهانس اشتوفلر IX مربوط به سالهای 1351-9941 برگرفته شده است.

۳. ونوس اکسپرس همچنین کشف کرد که مکان برخی ویژگیهای/خصوصیات سطح این سیاره همانند قبل نیست و شواهد نشان میدهد که سیاره زهره کمی آهستهتر از آنچه قبلا اندازهگیری شده بود، میچرخد. هرچند بعضی از نیازهای مادی آدمی در همه جوامع یکسان است، اما همه نیازهای انسان، مادی نیست و جوامع گوناگون از جنبه فکری و فرهنگی در رفع این نیازها متفاوت­اند؛ ازاین­رو نمی­توان همه جوامع را با فرمول واحدی مطالعه کرد. در واقع از درست بودن مقدمات استدلال استقرایی نمی­توان لزوماً به درستی نتیجه رسید. راه آزمودن این ادعا آن است که بگوییم: در بیشتر موارد مشاهده شده است که استدلال­های استقرایی کارآمد هستند؛ پس استدلال­های استقرایی همیشه کارآمدند.

سیاره ناهید بدون ماه است و از بسیاری خصوصیات مانند گرانش، ترکیبات ساختاری، جرم و اندازه شبیه به زمین است و به همین علت به آن خواهر زمین می گویند. در کنار شیفتگی بسیاری از دانشمندان نسبت به جایگاه علوم انسانی تجربی و اثبات­گرایانه در کشف ماهیت انسان و حل معضلات آن، سخن گفتن از ناکارآمدی این روش در علوم انسانی موجود که وظیفه پژوهش برای شناخت ماهیت انسان و رفتار او را برعهده دارد و نیز ضرورت تولید نسخه بومی آنها به همین دلیل، قدری شگفت­انگیز می­نماید. این سخن بدین معناست که تحقیق­پذیری فرع بر معناداری است، نه به عکس.

و تحقیق­ناپذیری قضیه­ای سخن بگوییم که معنایش بر ما روشن باشد؛ یعنی معنادار بودنش بر ما مسلم باشد. این نظریه امروز باطل شده و روشن شده است که مشاهده عادی نمی­تواند ما را از اندازه اجرام آسمانی دور آگاه نماید (چالمرز، 1377، ص57-56). پس علم به کمک منطق نمی­تواند یقین­آور بودن استقرا را اثبات نماید. و آیا پس از آ ن هم ممكن است سياره اي وجود داشته باشد؟ با این حال ، پس از مرگ آرکادی استروگاتسکی ، برادر بازمانده ، بوریس ، احساس کرد که نمی تواند خودش را به پایان برساند و رمان را تمام کند. این غول سرخ مدارهای عطارد و زهره و احتمالاً زمین را در برخواهد گرفت و حتی اگر زمین را در بر نگیرد، گرمای آن زمین را به سیارهای زیست ناپذیر تبدیل خواهد کرد.

بخش دوم این بررسی به بحث درباره تاریخچه و روند تکامل نظریه بطلمیوس در رابطه با سیاره عطارد پرداخته و بهطور ضمنی منحنی جبری را که مرکز فلک تدویر X عطارد طی میکند،مورد تحلیل قرار داده و نشان میدهد که منحنی مزبور در واقع یک بیضی میباشد.این منحنی برای اولین بار در رسالهای از الزرقالی XI (قرن یازدهم میلادی)مطرح شده است که ترجمه آن به زبان اسپانیائی در کتاب علم النجوم XII مضبوط است.هیچ یک از مورخین اروپائی به استثناء آ.وگنر A.Wegner (5091)موفق نشدهاند پی به اهمیت واقعی این منحنی ببرند.گرچه منحنی مزبور را نمیتوان نوعی پیشنگری نسبت به بیضیهای کپلر XIII تلقی نمود،ولی این منحنی میتواند انگیزهای برای آزمایشهای عملی او با منحنیهای بیضوی بوده باشد.گ.پورباخ XIV (قرن پانزدهم میلادی)نیز که تقریبا مطلقا متکی به تعبیرات منجمین اسلامی مانند زرقالی و ابن هیثم XV از نظریه بطلمیوس میباشد،به تفضیل به منحنیهای بیضوی میپردازد.

به­علاوه اینکه، اثبات­گرا­ها باید تحقیق­پذیری هر چهار گزاره فوق را اثبات نمایند؛ بدین معنا که ملاک تحقیق­پذیری، یعنی شواهد تجربی اثبات­کننده یا مؤید این گزاره­ها را نشان دهند. در پایان این مقاله نشان داده خواهد شد که طرحهای هندسی که در درون زایچه مورد بحث مشاهده میشوند،مستقیما از نظریه نوین سیارات پورباخ اقتباس شدهاند. سعید به سرعت از ساختمان خارج شد و هزاران آدمک به دنبال سعید از ساختمان خارج شدند .

مگر لازم نیست ابتدا معنای یک نظریه فهمیده شود تا سپس در معرض داوری واقع شود که آیا می­تواند به تحقیق برسد یا خیر؟ در این راستا، بیان این نکته حائز اهمیت است که میبایستی به منظور تولید، تمام موضوعات مهم بررسی شده و امکان پیگیری و بازبینی آنها وجود داشته باشد. این نکته باعث شده طراحی انگشتر های انگشت کوچک پر جلوه و نمایشی تر باشد. بیشتر منتقدان علوم انسانی بر این نکته اصرار ورزیده­اند که این علوم محصول جوامعی است که به­لحاظ جهان­بینی و مبانی اندیشه­ها با جامعه اسلامی تعارض دارند. بنابراین خروجی علوم انسانی اثبات­گرایانه و مبتنی بر جهان­بینی مادی در حوزه انسان­پژوهی، علاوه بر تعارض­های نظری بنیادین با مبانی نظری در اندیشه اسلامی، در حل بسیاری از مسائل مسلمانان در جامعه اسلامی نیز ناتوان است؛ زیرا اساساً بدین منظور و ناظر به این نیازها تولید نشده است و روش­های پیشنهادی­اش برای حل معضلات فردی و اجتماعی با روش­های اسلامی تعارض دارد، و این مسئله موجب مشکلاتی در جامعه می­گردد.

به اعتقاد وی ریاضیات را می­توان با استفاده از عقل محض به­دست آورد، اما گزاره­هایی را که متافیزیک متکفل پاسخ­گویی به آنهاست، نمی­توان بدین طریق اثبات کرد (کانت، 1362، ص84). از گزاره «تمام کلاغ­های مشاهده­شده سیاه­اند»، نمی­توان لزوماً نتیجه گرفت همه کلاغ­ها سیاه­اند و اگر کسی این گزاره را نپذیرد، تناقض لازم نمی­آید. ستاره شناسان 5 قمر بزرگ این سیاره را در بین سالهای 1787 و 1948 کشف کردند. شلوار (Панта): سیاره ای که توسط یک فاجعه جهانی در معرض خطر است – انفجار خورشید خودش به عنوان بخشی از استاندارد تکامل ستاره ای.

خورشید و 8 سیارهی دورش، یک خانوادهاند. نپتون به عنوان بادخیزترین سیارهی سامانهی خورشیدی شناخته میشود که سرعت بادها در سطح آن، گاه به دوهزار و چهارصد کیلومتر بر ساعت نیز میرسد. با این وجود سن تخمین زده شدهی سیارهی ناهید، چیزی در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون سال است. سهتاي بعدي (پالاس ، جونو و وستا) در سالهاي 1802،1804 و 1807 كشف شدند. ناسا در این باره توضیح داده است که پوشش قطب جنوب مریخ، از دی اکسید کربن یخ زده است که به طور طبیعی در زمین وجود ندارد. این تحقیق برای توضیح وجود رشته های کم نور از امواج میکرو انجام شده است.

دیدگاهتان را بنویسید