پیشبینی قیمت طلا

این ابهام، به پسزمینهی فرضیهی (۲) برمیگردد. بنابراین، پرسشی که تکانگاری غیرِتقلیلگرا با آن مواجه است به اینجا برمیگردد که: اگر رخدادهای ذهنی دارای قوانین خاص به خودشان هستند، پس چگونه میتوان برهمکنش علّی رخدادهای ذهنی و فیزیکی را توضیح داد و درعینحال، تکانگار نیز باقی ماند؟ بقیهی سیاره نیز حاوی گاز هیدروژن و هلیوم است. سطح گازهای متان در جو سبب ایجاد رنگ آبیاش میشود، اما عناصر اصلی جو اورانوس هلیوم و هیدروژن هستند.

بادهای خورشیدی عناصر کوچکتر از جمله هیدروژن و هلیوم را از مناطق نزدیک به خورشید دور کردند و بهاینترتیب مواد سنگین و سنگی در نزدیکی خورشید منجر به شکلگیری دنیاهای سنگی شدند. دو کاوشگر وویجر تعدادی از قمرهای نزدیک و داخل حلقههای زحل و همچنین شکاف کوچک مکسول (شکافی در حلقهی C) و شکاف کیلر (شکافی عریض و ۴۲ کیلومتری در حلقهی A) را کشف کردند. در واقع بسیار مهم است که شما بدانید یک ادیب به چه میزان می تواند جهان شمول بنویسید و به چه میزان می تواند ذهن دو ادیب از دو نقطه ی جهان با یکدیگر همخوانی داشته باشد و مسائل بسیار مشابهی را از دیدگاه ها و زاویه های مختلف بیان کنند.

این قمر که بخاطر سطح غیرمعمول دو رنگش معروف است، در سال ۱۶۷۱ میلادی توسط کسینی کشف و نام آن نیز از اساطیر یونان گرفته شد. این احساس ناخوشایند حتی با این دلداری ویتگنشتاین نیز تسکین نمییابد که: «مسائل، نه با عرضهی یافتههای جدید، بلکه با مرتب کردن آنچه همیشه با آن مأنوس بودهایم حل میشوند» (Wittgenstein, § 109). بنابراین، بیایید آستینهای همت را بالا بزنیم و یکبار دیگر – ولی این بار از راهی متفاوت- به مسئلهی خودمان بپردازیم. رسیدن به چنین پیشفرضی میتواند به معنای رسیدن به نقطهی پایان مقاله باشد زیرا آنچه در همین پاراگراف اخیر گفتهایم دقیقاً همان تبیین بدیلی است که وعدهاش را داده بودیم.

ادعای اصلی مقاله این است که نگرهیِ لاک در پرداختن به رابطهی میان «محتوای ذهن، زبان و عالمِ واقع»، قاعدهی خاصی را بیش از حد مورد تأکید قرار میدهد و درنتیجه با مسائلی روبرو میشود که از حل آنها عاجز است. ولی اگر ادعا کنیم که: «فرد شیءای را بهنحو خاصی احساس کرده، فقط نتوانستهاست زمینهای را برایمان فراهم کند تا ما نیز آن را چنان تخیل کنیم که گویی پیشِ روی ماست»؛ آنگاه باز هم در معرض این پرسش خواهیم بود که: از کجا میدانیم آواها یا اداهای عجیب و غریب چنین فردی، احیاناً نشانهای برای نحوهی خاصی از احساس کردن است؟

آنان معتقدند که: یادگیری زبان در نگرهی لاک، بهمعنای توانایی فرد در نشانهگذاری یک تصویر یا یک شیء ذهنی نیست؛ بلکه به این معنا است که فرد یاد بگیرد با استفاده از نشانههایی که برای دیگران نیز قابلِ فهم است زمینهای را فراهم سازد تا دیگران نیز قادر باشند شیء خارجیای که او بهنحو خاصی احساسش میکند را چنان تخیل کنند که گویی پیشِ روی آنهاست. مزیت چنین تقلیلدادنی نیز در آن است که میتوان تأثیرات علّی و متقابل امور ذهنی و جهان فیزیکی را بهنحو بسیار سادهای توضیح داد.

بنابر همین دیدگاه نیز او معتقد است که چنین اوصافی را صرفاً میتوان از یک سیستم فیزیکی و یک قانون فیزیکی انتظار داشت (Davidson, 1970, pp. یک سیستم بسته از نظر او سیستمی است که اجزاء آن متأثر از هیچ چیزی بیرون از آن سیستم نباشند. بهواسطه کار کردن لوکوموتیو است که دود تولید و از دودکش خارج میشود، با این همه، دود هیچ تأثیری در کارکردن و یا حرکت لوکوموتیو ندارد. دقیقاً همارز با دسترسی معرفتی به اوصاف این شیء است.

با این همه، مسائل متعددی که پیرامون نامهای خاص شکل گرفتهاند، تبعاتی بههمراه داشته که قادرست آراء لاک را درباره نامهای کلی (مانند: نام انواع طبیعی) مورد خدشه قرار دهد. ساختار جو سیاره زحل با کمربندهایی که به موازات استوا امتداد دارند، شبیه مشتری است؛ اگرچه آشفتگی های این کمربندها بسیار کم تر از مشتری است (تا به حال از روی زمین فقط ۱۰ لکه مشاهده شده اند). در حال حاضر یک فضاپیما نیز در حال چرخش در اطراف زهره است و آن کاوشگر آکاتسوکی یا کاوشگرِ آب و هوای ناهید یا Planet-C یک کاوشگر فضاییِ مدارگرد از سویِ آژانس کاوشهای هوافضای ژاپن، برای بررسیِ جو زهره است.

هر ویژگیِ یک شیء فیزیکی نیز یا (الف) خودش یک ویژگی فیزیکی است یا (ب) ویژگیای است که بهطور تنگاتنگی مرتبط با ماهیت فیزیکی آن شیء است» (Kim, 1999, p. با توجه به مطالب بیانشده در بخشهای (۱) و (۲)، میدانیم توسل به این استدلال که «من چیزهایی دربارهی خودم میدانم که شما نمیدانید» یا اینکه «من به شیوهای، چیزهایی دربارهی خودم میدانم که شما به همان شیوه نمیدانید» یا استدلالهایی از این قبیل، بهطور جدی کمکی به تبیین مسئله نمیکند64. کودک، درباره فلزی که اطرافیانش آن را طلا مینامند، چیزی نمیداند مگر اینکه رنگ زرد براق و روشنی دارد؛ او واژهی طلا را صرفاً برحسب تصوری که از آن رنگ دارد، بکار میبرد و نه بیشتر.

با این توصیف، اگرچه هر نامی در نزد افراد متعدد ممکن است نشانگر مجموعهی متفاوتی از تصورات باشد، ولی در نزد هر فرد و در هنگام بکار گرفته شدنش، صرفاً نشانگر مجموعهی معینی از تصورات است42. این درحالیاست که در یک زبان خصوصی، واژهها باید نشانگر بیواسطهی تصورات و حالاتی باشند که صرفاً خود فرد میتواند به آنها اشاره کند چراکه صرفاً خودش میتواند از آنها آگاهی داشته باشد19. چون فرد دیگری قادر نیست به آنها دسترسی معرفتی داشته باشد، پس بهطور موجهی نمیتوان میان واژههای این فرد و واژههای هیچ فرد دیگری زمینهی مشترکی لحاظ کرد. در ابتدای بخش(۱) به این نکته اشاره شد که واژهها، بنابر نگرهیِ لاک، ابتدائاً نشانگر همان تصوراتی هستند که بهطور خصوصی در ذهن فرد جریان دارند.

بسیاری از دانشمندان اعتقاد دارند که منظومه شمسی از یک ابر غول پیکر و چرخان گرد و غبار و گاز به نام سحابی خورشیدی تشکیل شده است. سیاره های درونی منظومه شمسی سیارات خاکی هستند در حالیکه سیارات بیرونی غول های گازی هستند. از همین رو این دسته از علاقه مندان زبان انگلیسی می توانند از طریق بازی Planets, Solar System با املای صحیح و نوشتار دقیق سیاره های منظومه شمسی بیشتر آشنا شوند. ما در ادامه، با ارائهی طرحی اجمالی از این نظریات نشان خواهیم داد که بحث پیرامون محتوای فرضیهی (۱) اصطلاحاً معرکهی آراء است و به نظر هم نمیرسد که بهزودی بتوانیم در این حیطه شاهد اتفاقِ نظری رضایتبخش باشیم.

عکس های کاسینی یک حلقه سیاره ای را که قبلاً کشف نشده بود ، بیرون از حلقه های روشن تر اصلی زحل و درون حلقه های G و E نشان داده است. این قمر نسبت به زحل دارای قفل جزر و مدی است و در متراکمترین بخش حلقه E زحل تقریبا ۳۲.۹ ساعت طول میکشد تا یک مدار را کامل کند. آنها بسیاری از مظاهر آفرینش از جمله زمان و مکان را بر پایۀ این عدد تقسیم میکردند؛ زمان را به هفت روز و مکانهای آسمانی و زمینی را به هفت بخش. این زمان معادل یکسال پلوتویی است.

از آن زمان تا مأموریت کپلر بیشتر سیارات فراخورشیدی شناختهشده غولهای گازی بودند که جرمشان قابل مقایسه با مشتری یا بزرگتر بود، زیرا به آسانی آشکارسازی میشدند، اما کاتالوگ کپلر بیشتر شامل سیاراتی در اندازه نپتون یا کوچکتر تا اندازههای کوچکتر از تیر، است. حلقههای زحل از میلیاردها ذره تشکیل شده که ابعادشان از گرد و غبار ریز تا صخرههایی به اندازه کوه های عظیم را شامل میشود! تپه های پلوتون از دانه های یخی و جامد متان تشکیل شده اند.

خرس های گریزلی در رشته کوه های راکی و… شمایل عجیب این طوفان پر قدرت که در تصویر زیر با رنگ های کاذب مشخص شده، احتمالا به دلیل انبوه گازهایی است که با سرعت های مختلف در حال گردش هستند. نکتهای که ویتگنشتاین به این مدافعِ پر شور گوشزد خواهد کرد این است که تشبیه چنین زبانی به زبان زرگری چندان بجا نیست. بهعنوان نمونه، او در بحث واژگان کلی (مانند: اسم جنس و صور نوعیه)، صراحتاً نکتهای را مورد تأکید قرار میدهد که میتوان آن را تأییدی بر مدعای نظریهپرداز دادهی حسی بشمار آورد24 (ب) هنوز معلوم نیست که در توصیف محتوای ادراکی باورهایمان، نظریهی قیدگرایانهی احساس نسبت به نظریهی دادهی حسی از وضع بهتری برخوردار باشد25 (ج) از همه مهمتر نیز آنکه حتی تقریر قیدگرایانه هم نمیتواند نگرهی لاک را از شکاکیت ویرانگر ویتگنشتاین برهاند.

بهعنوان دادهای حسی توصیف میشود که از طریق تجربه بیرونی (و یا تجربه درونی) بدست آمدهاست (Lowe, 1981, p. ۳. برای اطلاع از معنای گرایش گزارهای(Propositional Attitude) و محتوای گزارهای(Propositional Content)، بنگرید به: (Lowe, 2004, p. چراکه لااقل بخشی از اوصاف آنچه که طلا مینامیم، به هنگام وضع نام «طلا» لحاظ شدهاند و بنابراین مندرج در معنای آناند. از سویی، باور به خطاناپذیری هر فرد در آگاهی از خودش نیز چیزی جز تأکید بر «خودآگاهی/ هر آنچه هر فردی میتواند دربارهیِ منِ خودش بگوید» نیست. به نظر لاک، با آنکه هر آنچه وجود دارد، امری جزئی است ولی بنا به دلایلی46، تعداد زیادی از نامهای مورداستفاده در زبان برای اشاره به امور جزئی وضع نشدهاند.

از این گذشته، ممکن است جوهری وجود داشته باشد که حتی با آنکه دارای علائم شناساگری است که غالباً به طلا نسبت داده میشود و ابتدائاً از آنها برای شناسایی طلا استفاده میکنیم، با این همه، همان نوع شیء (همان جوهر) نباشد50. برای آنکه این بحث باز هم ملموستر شود، به این پرسش بیندیشید که: اگر «سیوسه دهانه داشتن» مندرج در معنای نام «سیوسه پل» باشد، و اگر برحسب اتفاق روزی یکی از این دهانهها (یا حتی چند تای از آنها) تخریب شود آنگاه آیا مردم بتدریج خواهند گفت که نام «سی و سه پل» معنای خودش را از دست دادهاست؟

دیدگاهتان را بنویسید