ناسا اولین تصاویر خیره کننده از سطح سیاره زهره را منتشر کرد

لکه سیاه نپتون بیشتر به گردبادی می ماند که در خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخد و به بزرگی سیاره زمین است. دانشمندان اعتقاد به اسارت این قمرها بعد از به وجود آمدن منظومه شمسی، توسط نپتون دارند چون محور چرخشی آن ها خلاف محور چرخشی نپتون است. علاوه بر این، یک لایه ضخیم از یخ در سطح آن قابل مشاهده است که ممکن است در زیر آن آب وجود داشته باشد. بااینهمه، به نظر میرسد براساس ظاهر تورات، روزهای آفرینش کاملاً بر «هفت روز هفته» انطباقپذیر هستند؛ زیرا برای هر روز آفرینش از صبح و شب آن روز سخن به میان آمده است.

در قرآن سخنی از آفرینش ماهیان، پرندگان، خزندگان قبل از آفرینش انسان به میان نیامده است؛ مگر اینکه در برخی از آیات، تنها از آفرینش چارپایان اهلی و گوشت موجود در دریا برای استفاده انسان نام برده شده است؛ برای مثال در قرآن آمده است: وَ هُوَ الَّذی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِیًّا (نحل/14)؛ او کسى است که دریا را مسخّر (شما) ساخت تا از آن، گوشت تازه بخورید.

برخی از این آسمانها بهخصوص آسمان دنیا (اول) جنبۀ مادی دارد که تمام اجرام سماوی، خورشید و ماه در آن قرار دارند. بیشتر مفسران متأخر، معنای واژه «یوم» در این آیات را به معنای روز اصطلاحی نمیدانند؛ بلکه آن را به معنای برههای از زمان معنا کردهاند و بر این گفته خود دلایل مختلفی آوردهاند؛ نخست اینکه به کار بردن واژه «یوم» در معنای دوره یا برههای از زمان که دربردارندۀ حوادث بسیاری است، کاملاً رایج است و در قرآن نیز چنین استعمالی در چند آیه بهکار رفته است (آل عمران/104 ؛ یونس/102).

با توجه به تصریح آیات سوره «فصلت» و «بقره» با استفاده از واژه «ثُمّ»، مبنی بر خلقت آسمان پس از زمین (بقره/29؛ فصلت/10و11)، شاید بهترین نظر این است که خداوند در ابتدا، اصل وجودی زمین و جرم آن را آفرید، سپس آسمان را آفرید و آن را منظم کرد و پس از آن، دحوالارض و ایجاد سایر خصوصیات زمین از ارزاق، کوهها و چراگاهها صورت گرفت. این سیاره ۷۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارد و تخمین زده میشود آب موجود در آن سه برابر سیاره زحل باشد. قمرهای بزرگ داخلی: داخلیترین قمرهای بزرگ زحل در حلقه نازک E زحل قرار دارند.

در منظومه شمسی ۹ سیاره شناسایی شده است و عقیده برخی دانشمندان بر این است که چون مدار نپتون دارای ناسازگاری هایی است، پس تشکیل آن توسط یک سیاره دیگر (سیاره دهم) با جرم زیاد و خارج از پلوتو بوده، ولی افراد دیگری عقیده دارند منظومه شمسی فقط می تواند ۹ سیاره را تشکیل دهد. به نظر میرسد این آیات در تقابل با این عقیده یهودیان نازل شده است؛ البته برخی از مستشرقان درصدد هستند استراحت خداوند در روز هفتم که در تورات ذکر شده است را با آیاتی از قرآن تطبیق دهند.

همچنین مشابه قرآن، طبق برخی آیات تورات، آسمان به دو بخش مادی (جسمانی) و معنوی (روحانی) تقسیم میشود. البته آیات قرآن در این زمینه صرفاً بیانی از آفرینش خداست و تصریحی در بیان ذکر ترتیبی خلقت مستفاد نمیشوند؛ اما در تورات، آفرینش خورشید و ماه و سایر اجرام سماوی، بهصراحت پس از آفرینش زمین و ایجاد پوشش گیاهی آن مطرح شده است. اما با دقت در آیات سوره نازعات درمیابیم که از خلقتِ زمین پس از آسمان، سخنی بهصراحت بیان است؛ بلکه تنها به دحوالارض، ایجاد ارزاق، کوهها و چراگاهها پس از اتمام آفرینش آسمان اشاره شده است. 7- در قرآن و تورات، آفرینش عالم هستی دفعی نبوده است؛ بلکه محتوای آن، محصول شش روز یا شش دوران است؛ با این تفاوت که در تورات از روز هفتم و استراحت خدا در آن روز سخن رفته است؛ درحالیکه در قرآن، چنین چیزی نیست و حتی در چندین آیه از قرآن، تلویحاً به نفی عقیده استراحتِ خدا و تنزیه او از هرگونه رنج و سختی هنگام آفرینش آسمانها و زمین، اشاره شده است.

همه ميدانند كه ماه هرروز بطور متوسط 51 دقيقه ديرتر از روز قبل طلوعميكند و نيز اينكه همواره يك روي ماه بسوي زمين است و روي ديگر آن هميشه پوشيده است. طرح های از فضای مورد نظر و جدول زمانی از برنامه های خود تهیه کنید از قبل محل غرفه های خود را مشخص و مطمئن شوید می توانید وسایل مورد نیاز آن را تامین کنید. نکته جالبی که در مورد این قمر وجود دارد این است که به جای آتشفشان، این قمر یخ فشان هایی دارد و خروج گاز و یخ را از دهانه آن داریم.

نکته جالب دیگر اینکه بیشترین تعداد آتش فشان بین سیاره های منظومهی شمسی در زهره (ناهید) وجود دارد. 9- درخصوص تعداد آسمانها و زمین، در قرآن بهصراحت بارها از وجود هفت آسمان و یک بار نیز تلویحاً از وجود هفت زمین سخن به میان آمده است. طبق عقاید یهودیان، آسمان و زمین هرکدام «هفت طبقه» دارند؛ اما در تورات بهصراحت از وجود هفت آسمان یا هفت زمین سخنی به میان نیامده است.

«وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما فی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ ما مَسَّنا مِنْ لُغُوب» (ق/38)؛ ما آسمانها و زمین و آنچه را در میان آنهاست، در شش روز آفریدیم و هیچگونه رنج و سختى به ما نرسید. «وَ لَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَکُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَ ما کُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلینَ» (مؤمنون/17)؛ ما بر بالاى سر شما هفت راه قرار دادیم و ما (هرگز) از خلق غافل نبودهایم. 8- دربارۀ ترتیب آفرینش، طبق نقل تورات و نتایج بهدستآمده، ابتدا اصل وجود زمین، آفریده شد که البته بیشکل و خالی بود؛ بهگونهایکه سرتاسر آن را آب فراگرفته بود، سپس آسمانها با توسیع آبها پدیدار شدند و پس از آن خشکیهای زمین، ناهمواریها و گیاهان بر روی آن خلق شدند.

پس از پیدایش خشکی و نامگذاری آن به «زمین» و همچنین ایجاد پوشش گیاهی و درختان بر سطح آن (پیدایش، 1 : 11-13) نوبت به آفرینش اجرام نورانی و ستارگان آسمان میرسد. علاوه بر این ، ارزش بازدید از شهری به نام Fu Zhou ، به معنی “نیلوفر آبی” است. دورترین سیاره منظومه شمسی (بدون در نظر گرفتن پلوتون) سیاره نپتون با اندازه و ساختاری شبیه همسایه خود اورانوس است. مشتریهای داغ به دلیلی نزدیکی بیش از حد به ستارههای میزبانشان اتمسفر خود را مانند دم دنبالهدارها بر اثر تابش ستارهای از دست میدهند.

ستاره شناسان قرنها بر سر وجود موجودات فضایی در حال بحث بودهاند، اما هنوز هیچکس نمیتواند شواهد عینی و اساسیای از فعالیت موجودات فضایی در سراسر این سیاره بهدست بدهد. این سیاره هر چهار روز دور سیارهای خورشید مانند مدار میزند و فاصله آن تا ستاره ۲۰ برابر کمتر از فاصله زمین تا خورشید است. صداگذاری بازی نیز به جذابیت های آن افزوده است، چه در بخش صدا های محیطی و چه در زمینه صداپیشگی شخصیت ها و حتی صدای شلیک اسلحه ها زحمت زیادی کشیده شده و باعث شده نتوانید حتی یک لحظه قید صدای بازی را بزنید. ۵ حلقه نپتون دارد که چهار تای آن به شکل کمانی است و کمان های حلقه ها به فاصله یکسان از هم قرار دارند و چسبیده به هم نیستند.

به نظر میرسد که این تفاوت به دلیل غلبه الگوهای ژانری فانتزی-حماسی بر فیلم است که مثلا آن را به قصههای تالکین نزدیکتر میکند. تراکم بالای سولفور دیاکسید در جو زهره که یکی از گازهای آتشفشانی متداول است میتواند مدرکی بر فعالیتهای آتشفشانی کنونی باشد. «هُوَ الَّذی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فی مَناکِبِها وَ کُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَیْهِ النُّشُورُ» (ملک/15)؛ او کسى است که زمین را براى شما رام کرد، بر شانههاى آن راه بروید و از روزیهای خداوند بخورید و بازگشت همه بهسوى اوست. ستارهٔ شباهنگ درخشانترین ستاره در آسمان شب است که ۸٫۶ سال نوری از زمین فاصله دارد و جرم آن ۹۸ درصد جرم خورشید است.

در سال 2005 یک گروه از ستاره شناسان که به برسی تصاویر هابل مب پرداختند دو قمر ناشناس پلوتون را کشف کردند. دارای چرخش مداری هستند ، دارای جرم هستند، به دور خود چرخش می کنند ، به دور یک ستاره در حال حرکتند. همان گونه که آسمان خانة سبز خود را از آفتاب سفید میگرداند، شاه نیز با زیور سفید به سوی برج پنجم که به زهره تعلّق دارد و قرینة ایران است، قدم می نهد. اگر این انگاره پذیرفتهآید، بهرام در این داستان، همان کارکردی را خواهد داشت که در اسطورههای سومری و بابلی، خدایان و پادشاهان داشتهاند.

زمانی که منظومه شمسی در حال ساخته شدن بود در نزدیکی خورشید از جمع شدن گرد و غبار حاصل شده و سپس در محل کنونی خود قرار گرفته است. با وجود اگرهای بسیار زیاد، شبیه سازی به دوره گردش (گردش ونوس به دور خود ) بستگی دارد. واقعیت این است که مریخ بسیار سردتر از کره زمین ما است و با اینکه دما در خط استوای آن ممکن است به 20 درجه سانتیگراد بالای صفر برسد، اما در قطبهای شمال و جنوب آن دما تا 140 درجه زیر صفر افت میکند که برای ساکنین کره زمین دمایی عجیب و غیرقابل تحمل است.

دیدگاهتان را بنویسید