سوالات متن مطالعات نهم درس 1 تا 12 :: کنکوری سلام

نکته:البته تلسکوپ ابتدایی گالیله آنقدر کیفیت نداشت که بتواند حلقههای زحل را به زیبایی تفکیک کند! فاصله متوسط زحل از خورشید یا به عبارت دیگر، شعاع مدار آن ۱٫۴ میلیارد کیلومتر است. در همین حال، در سال 1913، نیلز بور فیزیکدان پیشنهاد کرد که الکترون ها را به روشنی تعریف شده، مدار تدریجی محدود شد، و می تواند بین این پرش، اما می تواند آزادانه مارپیچی به سمت داخل یا بیرون در ایالات متوسط است.

برای اینکه بدانیم آیاسیاره ای وجود دارد آن بیرون در منظومه شمسییا ورای آن که بتواند حیات داشته باشد، قدم اول این است که بفهمیمملزومات حیات چیست. از همه مهمتر اینکه حیات روی کره زمین برای بقاء احتیاج به آب مایع دارد. از طرفی،تمام حیات روی زمیننیازمند انرژی است. ” بلکه میگویند: “چند سالش است؟ یا اینجا. بلکه اینجاست. واقعاً خوشحالم که اینجا هستم. خوشحالم که شما اینجایید، اگر تنها اینجا بودمکمی عجیب میشد. خوشحالم که همگی اینجاییم. شهرهای کوچک با ساختمان های نسبتاً کم در مناطق سبز گسترش یافته و بدون هیچ کارخانه یا کارخانه صنعتی، کمتر از شهرهایی که دارای ساختمان های بلند هستند آب و هوا را اصلاح می کنند.

محاسبات نشان میداد بخار آب با سرعت ۶ کیلومتر برثانیه به فضا پرتاب میشود. پرسش : درچهارلیوان چوبی،شیشه ای،پلاستیکی وفلزّی تا نیمه آب گرم ریخته ایم. نکته جالب اين است که، تا جایی که میدانیم زمين تنها مکانیستکه در آن حیات وجود دارد — ۸.۷ میلیون گونه. زندگی های پیچیده مانند ما،انرژی مان از خورشید مشتق میشود، اما حیات در اعماق زمین نیزمیتواند انرژِی بگیرد از چیزهایی مانند واکنشهای شیمیایی.

پس از پیدایش انقلاب علمی، درک انسان از سیاره از چیزی که در پهنه آسمان حرکت میکند (نسبت به ستارگان ثابت) به جسمی که به دور زمین میگردد تغییر یافت، و در قرن هجدهم با قدرت گرفتن نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک، گالیله و کپلر، این درک، به اجسامی که مستقیماً به دور خورشید میگردند تغییر یافت. گازهای نجیب گیر افتاده در آنها با شناسه ایزوتوپی نشان میداد که منشا آنها خارج از منظومه شمسی است. ذهن خوانی یعنی شما فکر کنید همه مانند شما فکر میکنند این اشتباه که در میان افراد جامعه بسیار رایج است به بدنه عزت نفس شما آسیب میزند.

آنها تلاش میکنند تا زمینها را به تملک خود در آورند و همیشه مشغول جمعآوری توکنهای NFT هستند. سیاره زهره برای وجود آب، خیلی گرم است و دانشمندان به این فکر میکنند که آیا نواحی انعکاسی واقعا قله هستند یا خیر. سیاره زحل نمیتواند حیات را آنگونه که ما میشناسیم در خود داشته باشد. و خیلی از اجرام منظومه شمسیآب مایع ندارند، پس ما آنجا دنبال حیات نیستیم. هر چند گوزن خیلی باحال است. ما باید با اتمسفر خیلی محتاط باشیم. تتیس: این قمر درهای بزرگ به اسم ایتاکا کازما با وسعت ۱۰۰ کیلومتر، دارد.

نام این دهانه برخوردی برگرفته از نام ویلیام هرشل است که سال ۱۷۸۹ این قمر را کشف کرد. جاهای دیگر را دیدهایم، احتمالاً نه آنطور که باید و شاید، اما گشته ایم و چیزی پیدا نکرده ایم، تنها نقطه دارای حیاتیکه سراغ داریم زمین است. در تحقیقی، کریمی و همکاران (16) در شناسایی منابع گرد و غبار سطج زمین در خاورمیانه با استفاده از داده های MODIS نشان دادند که الگوریتم حرارتی در مقایسه با مدل های اپتیکی در شناسایی گرد و غبار توانایی بالاتری برای تعیین پیکسل های گرد و غباری دارد. با وجود اندازه کوچکش ، بلندترین کوه و بزرگترین دره منظومه شمسی در این سیاره پیدا شده است.

بررسیها نشان میدهد تغییرات اقلیمی میتواند شرایط زمین را وخیمتر کند، اما این وخامت به اندازه سیاره زهره نیست. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که دمای اتمسفر زهره هرگز به اندازهای کاهش نیافته که آب متراکم شود و باران بیاید و اقیانوسها شکل بگیرند. اما ممکن است در فاصله کمی از محل هر بازمانده در فضای بین ستاره و یا با حفر به اندازه کافی عمیق برای کشف بقایای آنها، هرگز آنها را پیدا نکنیم. جدول (1) تجمع آلودگی­ ها همراه با تغذیه مجدد و پدیده تشدید و تأثیرات متقابل فرآیندها، ناپایداری اقلیم و نوسانات آن را سبب می ­گردد.

از سال ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۹۶ کاوشگر کاسینی در حال بررسی زحل به همراه قمرها و حلقههایش بود. هنگامی که گالیله در سال ۹۷۹ شمسی (۱۶۰۰م)، تلسکوپش را به سوی زحل نشانه رفت، آن را به صورت یک قرص مرکزی به همراه دو زائده در طرفینش مشاهده کرد. هنگام مشاهده با تلسکوپ، اورانوس بصورت حلقه کوچکی به رنگهای سبز و آبی دیده می شود. ستاره شناسان با تجربه آماتور تصاویری از سایه ها را که موجب گرفتگی جزئی و کلی و سایه های چند گانه از مقابل سیاره برجیس شده بود شده بود را ضبط نمودند .در 6 سال گذشته ،بسیاری از تلسکوپها مسیر زیادی را طی نمودند تا فیلمهای بهتری را در این زمان تهیه نمایند.

تهیهکنندگان هالیوود از سویی بهدنبال فیلمهای جوانپسند بودند و از سویی دیگر ناگزیر بودند با تولید فیلمهای سینمایی، چهره انقلاب اسلامی ایران و سایر کشورهای اسلامی را مخدوش و از انقلاب مردمی و اسلامی ایران و سایر کشورهای اسلامی، چهرهای خشونتطلب، جنگافروز و تروریست به مخاطبان فیلمهای سینمایی القاء کنند. زیرا اگر ویتگنشتاین، فهم معنای56 یک واژه را منوط به یادگیری کاربرد آن واژه در صورتِ خاصی از زندگی میداند57؛ کریپکی نیز معتقد است که هر یک از اعضای جامعهای که در ارتباط زبانی با یکدیگرند، حلقهای از زنجیرهای علّی هستند که قادرند نامهای متعددی را از خود عبور دهند58.

هنگامیکه یولیسس از کنار مشتری عبور نمود، اطلاعاتی را جمع آوری نمود که ثابت می کرد تاثیر بادهای خورشیدی بر روی مگنتوسفر این سیاره بسیار بیش از آن است که قبلا تصور می شده است. این سیاره ها هر کدام خصوصیات منحصر به فردی دارند که به راحتی نمی توان از کنار آن ها عبور کرد. 2-منظومه شمسی دارای چند سیاره است؟ در عوض یک سال در زحل یعنی مدت زمان گردش یک دور کامل آن به دور خورشید، ۲۹ سال زمینی است.

زحل ، برعکس ظاهر زیبایش بسیار وحشی است و طوفان های عظیمی در فضا به وجود می آورد. در عوض تعدادی از قمرهای آن (تیتان و انسلادوس) شرایطی دارند که امکان شکلگیری حیات را در آنها ایجاد میکند. به نظر میرسد، درمیان تمام۸.۷ میلیون گونه، حیات فقط سه چیز نیاز دارد. این سیاره شرایط جوی مختلف و ویژگی های فیزیکی متفاوتی دارد. تیتان: بزرگ ترین قمر زحل، تیتان نام دارد که حتی از سیاره عطارد و ماه زمین نیز بزرگتر است؛ در واقع آن دومین قمر بزرگ منظومه شمسی بعد از گانیمد (قمر مشتری) محسوب میشود و تنها قمر زحل است که یک کاوشگر زمینی به آن فرستاده شده است.

اقلیم ششم: به رأی ایرانیان تیر و به رأی رومیان قمر راست. از نظر لغوی، تعادل یعنی باهم برابر شدن، راست آمدن، همتا بودن، اسم مصدر برابری (معین، محمد،1360). سطح سیاره دارای نسبت بازتاب 06/0 است، یعنی فقط 6 در صد نور تابیده به سطح اش را به فضا بازتاب می دهد. فشار در ونوس 92 بار است که این فشار در سطح باعث خرد شدن و مرگ شما میشود.

با این حال سیاره عطارد با وجود مجاورت با خورشید گرمترین سیاره در منظومه شمسی ما نیست و این عنوان به لطف جو متراکم آن به سیاره زهره یا ونوس تعلق دارد. و منظورم از “اینجا،” اینجا نیست. اگر بخواهیم بگوییم بعد از سیاره عزیزمان کدام سیاره زیباترین است باید زحل را نام ببریم . اگر قطر خورشید را هم اندازه ارتفاع یک یخچال معمولی در نظر بگیریم، آن وقت زمین به اندازه یک سکه ۵ ریالی میشود و یک توپ بسکتبال هم به جای زحل قرار میگیرد. اگر وان حمامی پر از آب داشتید که زحل در آن جای می گرفت ، این سیاره روی آب شناور می ماند!

فقط تعداد محدودی از کاوشهای فضایی، توانستهاند زحل و مجموعه قمرهای آن را بررسی کنند: پایونیر ۱۱ ، ویجرهای ۱ و۲ و فضاپیمای کاسینی ـ هویگنس. ولی همین قدر کافی است تا بدانید مجموعه Stronghold از بازیهای استراتژیک خوشساخت بوده است. این سوالی است که میخواهم جوابش را بدانم از وقتی که بچه کوچکی بودم، و فکر میکنم ۸۰ درصد این تالار به این موضوع فکر کرده اندو دوست دارند جواب را بدانند.

مانند سیاره عطارد ، زحل هم دارای ماه های متعدد است که اطرافش را فرا گرفته اند. در واقع زحل دومین سیاره بزرگ در ممنظومه شمسی است. دلیل این امر این است که بیشتر زحل را گاز هیدروژن تشکیل داده است و گاز هلیوم این سیاره کم است و در نتیجه چگالی زحل کم می باشد. هر چند که کل سیاره از گاز تشکیل شده است ولی باز بخشی به نام جوّ هم دارد که بیشترین گاز تشکیل دهنده جوّ آن هم هیدروژن و هلیوم است. ستاره ما خورشید است و زحل در جایگاه ششمین سیاره به دور آن میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید