زمین خانه ما: از سیاره آبی چه میدانیم؟

وقتی این کار انجام بدهید خودتان از کیفیت اثر مطمئن خواهید شد. میتوانم ادعا کنم که اگر آن دو فیلم از قسمت اولشان بهتر نباشند، قطعا بهاندازهی اولین قسمتشان مهم و با کیفیت بودند. چشمهی Pamukkale بیش از دو هزار سال از دورهی امپراتوری رومیان باستان قدمت دارد و تاکنون نظر گردشگران زیادی را به خود جلب کرده است. دو دنبالهی مهم را در کارنامهاش دارد. شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران که هماهنگی و حمایت از برگزای این مراسم را بر عهده دارد اعلام کرد در ایران با عنایت به روند سالهای گذشته و دستور العمل برگزاری روز جهانی نجوم این روز در تغطیلی پایان هفته و روز جمعه برگزار خواهد شد.

کیت وینسلت و جیمز کامرون حالا و بعد از ۲۵ سال که از اکران فیلم «تایتانیک» گذشته است، با یکدیگر همکاری میکنند. چرا که پاندورا برایشان عظیمتر و باارزشتر از یک منبع اقتصادی معمولی است. اشخاصی که در برآمدگیهای دریایی اطراف پاندورا زندگی میکنند و توسط تنوواری (با بازی کلیف کرتیس) و رِنال (با بازی کیت وینسلت) رهبری میشوند. «جیک خاویر را بهفرزندی قبول میکند اما نیتری خاویر را بهچشم یکی از همان اشخاصی که خانهاش را نابود کردند و جان پدرش را گرفتند، نگاه میکند. در دومین قسمت از سری آواتار، جیک (با بازی سم وورثینگتون) و نیتیری (زوئی سالدانا) را وارد قصهای میکنیم که اسکلت آن برپایهی مفهوم «خانواده» پیریزی شده است.

بعد از اینکه سلطهی خود بر سیاره را از دست دادند حالا میخواهند برای بازپسگیری آن وارد عمل شوند. اما یافتههای تازه از سوی شپرد و همکارانش باعث شد تا مشتری در این مورد در ردهای جلوتر از کیوان باشد. «پیشرفت تکنولوژی بهما کمک کرده تا بتوانیم عملکرد شخصیتها را وفادارانهتر و باورپذیرتر از فیلمنامه بهپردهی نقرهای منتقل کنیم. برای مثال این کاوشگر سعی خواهد کرد تا اثر گازهای نجیب مانند زنون که میتواند درک آنها از فعالیتهای هیدرولوژیکی و آتشفشانی سیاره زهره در گذشته را افزایش دهد، کشف کند. به بیانِ دیگر، اگر رابطههای سمیِ فصل پنجم بیشتر از فصلهای گذشته نباشد، کمتر نیست و این موضوع بهطور ویژهای دربارهی گرفتار شدنِ مورتی در چرخهی بیانتهای رفتارِ توهینآمیزِ ریک صدق میکند.

حالا و بعد از ۱۲ سال جیمز کامرون دوباره عاشقان سینما را بهسیارهی پاندورا میبرد. “بیل گری”(Bill Gray) اخترشناسی که نقش مهمی در کشف این برخورد ایفا کرد، روز شنبه ۱۲ فوریه اعلام کرد که در شناسایی موشک اشتباه کرده است. این نژاد اما در ابتدا، خانوادهی سالیها را پس میزند. بازی Borderlands 3 PS4 یکی از ناشناخته ترین و مورد انتظارترین گیم ها بود که اطلاعات زیادی درباره داستان و کاراکتر های آن در دسترس نبود اما در جریان رویداد PAX East 2019 و انتشار تریلر توسط Gearbox ، سازنده بازی، اطلاعات زیادی از آن منتشر شد.

این افراد حالا هدفهایی بزرگتر از استخراج اونابیتانیوم (از منابع پاندورایی) را در سر دارند. این دوربین همچنین تصاویر را در طولموجهای نزدیک فروسرخ جمعآوری کرده که به پژوهشگران در یادگیری کانیشناسیمریخ کمک میکند. فردوسی واقعۀ مرگ بهرام را بیان نمی­کند و از داستان فرورفتن اسب وی در چاه و یا مرداب سخنی نمی­گوید (فردوسی، 1373 :453). آواتار ۲ دقیقا در لحظهای آغاز میشود که خانواده سالیها از جنگلهای بارانزدهی پاندروا خارج شده و بهجزیرههای دور از پاندروا میروند. «با وجود قبیلهها، محیطها و تکنولوژیهای جدید ما بهتوسعهی جهان آواتار ادامه میدهیم. و فیلم جدید جیمز کامرون هم قطعا از این جریان در امان نبوده و نیست.

در باره شایعاتی از بازگشت شخصیت محبوب Handsome Jack ،رندی پیچ فورد در پنل PAX گفت که به طور قطع او مرده است و به شایعات پیرامون آن خاتمه داد. درحالی که مشغول قدم زدن کنار این تانک بودم و از پنجره بهداخل آن نگاه میکردم، کیت را دیدم که در اعماق این تانک درحالی که نفس خود را حبس کرده بود، قدم میزد و بهنوعی داشت راهپیمایی میکرد. یک تیم علمی شورویآمریکایی در سالهای پس از مأموریت به تحلیل دادههای مأموریتهای ونرا مارینر پرداختند.در سال ۱۹۷۴، مارینر ۱۰ در راه عطارد به بازدیداز زهره هم پرداخت و چند تصویر فرابنفش از آن ثبت کرد که سرعت بالای بادهای جو زهره را نشان میداد.

ابزارهای فضاپیمای وُیجر دریافتند که این جو بیش تر از گاز نیتروژن ساخته شده است . تیتان بزرگترین قمر مریخ و تنها قمری است که از جو قابل توجه با قطر ۵۹۵ کیلومتر، ۱۰ برابر ضخیمتر از جو زمین برخوردار است. لاندو در این مصاحبه پیرامون بازگشت کامرون بعد از ۱۲ سال، قصهی فیلم و اشخاص حاضر در اثر مورد بحث صحبت میکند. «ما یک تانک دایرهای شکل بهقطر ۱۲ متر را در اختیار داشتیم که یک پنجره روی آن نصب شده بود.

یک پوشش خرچنگمانند که بازوهای مکانیکی آن قابل کنترل هستند. «ما یک پوشش خرچنگمانند را در این قسمت داریم. زیبایی و استحکام این سنگ باعث شده بعنوان طلسم در میان سلاطین بسیار محبوب باشد. ۶- سطح سیاره جوان است زیرا فرسایش اندکی در عوارض آن به چشم می خورد. پاندورا و منابع آن میتوانند بخش عظیمی از مشکلات سیارهی زمین را حل کرده و آیندهای روشن را برای ساکنان زمین بهارمغان آورد. یکی از همنژادان خانوادهی سالی که خاویر اسکورور نام دارد (با نقشآفرینی جک چمپیون) یک انسان است که با عنوان «عنکبوت» شناخته میشود.

مبارزهای که سالی درگیرش میشود، او را دربرابر نژاد متکاتینا (Metkatina) قرار میدهد. جِیک سالی و نیتیری حالا یک قبیلهی کوچک دارند. این تحقیق بر اساس مدلهای ریاضی و شبیه سازیهای رایانهای با استفاده از مشاهدات به دست آمده از شش جسم کمربند کوچک کوییپر با مدارهایی که در یک ماده مشابه تراز میشوند، انجام شده است. موشها و آدمها عنوان یک رمان کوتاه از نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات، جان اشتاینبک بوده که در سال ۱۹۳۷ به چاپ رسیده است.

نشریهی امپایر بههمین مناسبت یک مصاحبهی خواندنی را با جان لاندو، تهیهکنندهی پروژه، ترتیب داده است. از میان اجرام آسمانی در طول دایره البروج عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل به طور قابل توجهی از ستارههای اطراف درخشانترند که به دلیل مجاورت آنها با خورشید است زیرا روشنایی آنها انعکاس نور خورشید میباشد. نتیجه این است که حتی یک دنیای آبی، درصورتی که پیرامون ستارهی کوتوله قرمز گردش کند، میتواند پس از حدود یک میلیارد سال، اتمسفر خود را از دست بدهد.

هر یک از فیلمهای این مجموعه در مقیاسی بزرگ کار میکند و داستان این دنیا را جلو میبرد. در پایان لاندو پیرامون تردید برخی از فعالان اینترنتی نسبت بهکیفیت آواتار ۲ صحبت کرد. مردم نسبت بهتایتانیک تردید داشتند. مردم نسبت بهقسمت اول آواتار هم تردید داشتند. ما باور داریم که این شخصیتها، از جنس کاراکترهایی هستند که مردم دوست داشته باشند با آنها بهمسافرت بروند. آن را باز کنید، او حق ندارد بدون هدایت خاص از دولت بالاتر مقدس بود، تحت هیچ شرایطی،.

دیدگاهتان را بنویسید