زحل اقمار کوچک بسیاری نیز دارد

فرضیه پیش سحابی ١:فرضیه سحابی این فرضیه به افتخار پیر سیمون لاپلاس (١٧۴٩-١٨٢٧) ریاضی دان و منجم بزرگ فرانسوی که نخستین بار آن را در سال ١٧٩۶ ارائه کرد،فرضیه سحابی لاپلاس نامیده می شود.مطابق این نظریه زمانی خورشید توده قرص مانند گسترده ای از گاز سوزان بودکه به کندی دوران می کرد و وسعت آن از مدار پلوتون، بیرونی ترین سیاره هم فراتر می رفت. دلیل این نامگذاری حاکی از آن است که نتیجه ی بلافصل عمل کشندی صرفا” ایجاد سیاراتی خرد بود. این خرده سیارات با جذب ماده ی پراکنده ی حول و حوش خود منظومه ای از نه سیاره شناخته شده را بوجود آورد. انتقاد: مهاسباتی که بر فرمول های بنیادی فیزیک مبتنی است نشان می دهد که هیچ یک از این دو فرضیه قابل قبول نیست. در اینجا نیز دشواری اصلی مربوط می شود به توزیع مشهود تکانه های زاویه ای، یعنی این که خورشید فقط ٢ درصد و سیارات نزدیک ٩٨ درصد تکانه ی زاویه ای را دارند. ٣:فرضیه برخورد ستاره ی دوگانه فرضیه برخورد ستاره ی دوگانه که به وسیله ی منجم انگلیسی ر.ا.لیتلتن ارائه شد دارای این مزیت بزرگ بر فرضیه های پیشین است که واقعیت های مشهود مربوط به تکانه ی زاویه ای را نقض نمی کند. بنابر فرضیه لیتلتن خورشید در آغاز یک ستاره ی دوگانه بود و ستاره ی عابر با ندیم خورشید تصادم کرد. حوادثی که پس از این تصادم روی داد و ممکن است در حدود یک ساعت طول کشیده باشد، عبارت اند از:١- ستاره های متصادم (ستاره ی عابر و ندیم خورشید) پس از تصادم نواری از ماده را پدید آوردند که بزرگی آن به اندازه ای بود که می توانست همه ی سیارات و اقمار و غیره را بوجود آورد.٢- دو ستاره مانند توپ های بیلیارد پس از برخورد هر یک به راه خود رفتند و با خود قسمت هایی از این نوار را که تحت تأثیر میدان های گرانشی شان بود، برذند.٣- اعضای مختلف منظومه شمسی از بخش مرکزی ماده ی به جا مانده پدید آمد. تکانه زاویه ای ماده در این بخش مرکزی می تواند با مقادیر مشهود متناظر باشد. انتقاد: محاسبات نشان می دهد که ٩۴ درصد نوار را ستاره های متصادم با خود می برند و ۶درصد از بخش مر کزی پیش از آن که زیر تأثیر جاذبه ی خورشید به تنهایی قرار گیرد، تا مدتی ستاره ی عابر و ندیم خورشید را دنبال می کند. احتمال آنکه سیارات از این ۶ماده تشکیل شده باشند فوق العاده اندک است. رویداد بی اندازه محتمل تر آن است که آثار کشندی ناشی از ستاره ی عابر و ندیم خورشید این بخش از نوار را به تکه های بسیار، پاره پاره کند که این تکه ها سرانجام در فضای مجاور پراکنده شوند. ۴:فرضیه تلاطم یکی از بهترین فرضیه ها، فرضیه تلاطم است که کار فیزیکدان آلمانی، کارل فریدریش فن وایتس زکر است. نقطه آغاز این فرضیه که در سال ١٩۴۵ انتشار یافت، شبیه فرضیه ی لاپلاس است. مطابق نظریه وایتش زکر خورشید، زمانی در جریان پیدایش به وسیله ی ابر قرص مانندی از گاز احاطه شده بود که به کندی دوران می کرد. قطر این قرص از مرتبه ی بزرگی قطر کنونی منظومه ی شمسی بود و دما در فواصل مختلف از خورشید مرکزی نظیر دمایی بود که اکنون نه سیاره ی منظومه ی شمسی در فواصل خود دارند. جرم این سحابی یک صد بار بیشتر از جرم کل سیارات و تقریبا” برابر با ١٠ درصد جرم خورشید فرض می شود.

از قرار معلوم زنجیره ی حوادث زیر، به دنبال حالت اولیه روی داده است:١- پس از ٢٠٠ میلیون سال مولکول های ئیدروژن و هلیوم از قرص خارج و در فضا پراکنده شدند و در نتیجه جرم گاز ها از ١٠ درصد جرم خورشید در آغاز به مقدار ١ر٠درصد کنونی آن کاهش یافت ولی تکانه ی زاویه ای اولیه سحابی تغییر نکرد، به این طریق مقدار بزرگ کنونی این کمیت توضیح داده می شود.٢- در آن ٢٠٠ میلیون سال، در نتیجه ی تفاوت سرعت میان قسمت های مختلف سحابی حجره های تلاطم بوجود آمدند.ماده ی موجود در هر حجره در جهت حرکت عقربه های ساعت حرکت می کرد در حالی که خود حجره در خلاف جهت آن.

۲- آن قدر جرم داشته باشد که گرانش خودش بر نیروهای پیوستگی جسم صلب آن غلبه کند .یعنی در تعادل هیدرواستاتیک باشد و شکلش نیز تقریباً مدور باشد. مشتری انقدر بزرگ است که خیلی از شهاب سنگهای بزرگ منظومه شمسی را به سمت خودش میکشد. این سیاره در فاصله حدود ۱۳/۸ سال نوری از زمین قرار دارد و پنجمین سیاره نزدیک شناخته شده و قابل سکونت است؛ ستاره این سیاره تقریباً ۴۰ تا ۵۰ برابر بیشتر از خورشید، دارای توانایی سوزاندن است. تصور کنید یک سیاره همانند شهاب سنگ در فضا به هر جهتی حرکت میکند، سیارهای از بزرگترین سیاره منظومه شمسی، یعنی مشتری 11 برابر بزرگتر است.

در حالی که سایر غول های گازی سیستم حلقه ای نیز دارند ، کیوان بزرگترین و مشهورترین است. عطارد کوچکترین سیاره سنگی و زمین بزرگترین سیاره سنگی منظومه شمسی است. بتسدا موتور بازیسازی خود را ارتقا داده و برای اولین بار به سراغ Creation Engine 2 رفته است. آنتن هاي بزرگ راديويي با بررسي ستاره هاي دور دست، سعي مي كنند تا انواع سيگنال هاي حيات هوشمندي را كه از فضاي ميان ستاره اي عبور كند، بشنوند. به گزارش ثریا گروهی از اخترشناسان مأموریتی جدید را برای شناسایی هرگونه نشانه حیات در سیاره زهره (ناهید) آغاز کردند.

تابش و باد خورشیدی تمام ماده ای که بین پیش سیاره های منظومه ی شمسی وجود داشت جاروب کرد و پیش سیاره ها را گرم ساخت و سبب شد که مقدار زیادی از جرم آنهابه فضای میان ستاره ها بگریزد. بنابر این فرضیه سیارات در نواحی بدون راه گریز میان حجره ها تشکیل شدند. خاک این سیاره قرمز است و برای همین توی آسمان قرمز رنگ دیده میشود. ستاره همجوارش قادر است گرمایی نزدیک به دما خورشید را تولید نماید، که پگسی را به گوی گداخته و سرخ تبدیل می کند. کشف آن با استفاده از محاسبات ریاضی صورت گرفت و سپس آنها آن را از طریق تلسکوپ دیدند.

آنها این انرژی را از طریق واکنش های هسته ای که در مرکز آنها رخ می دهد، تولید می کنند. سال گذشته، تصاویری از سمت شب زهره گرفته شد که به نظر میرسید ویژگیهای سطحی را از طریق لایههای ابر نشان میداد. همچنین خورشید باز هم سردتر شد و این فرایند تکرار شد و سیارات دیگر بوجود آمدند. در جریان این جاروب کردن، زمین 9ر99 درصد از جرم پیش سیاره ای خود را از دست داد. سرس تقریباً یکسوم کل جرم این کمربند را تشکیل میدهد.

اکنون به این موضوع بیندیشید که اگر سیارهای با چنین جرم و شعاعی به یک سیاره دیگر برخورد کند چه اتفاقی میفتد؟ دوست دارید بدانید این منظومه شمسی کجاست و چرا چنین اسمی برایش گذاشتهاند؟ اگر حتما دوست دارید در انگشت وسط، انگشتر بیاندازید بهتر است که مدل های کوچک تر و ساده تر را انتخاب کنید. نظامی با طرحی نو، رنگ سرخ و سیاره بهرام را به صقلاب و شاهدخت روسی نسبت میدهد.

حجم هوای سردی که به فضا سیاره وارد می شود به یکباره با هوای داغ ترکیب شده و قطرات باران را تولید می کند. ٢- این واقعیت که صفحه ی استوایی خورشید تقریبا” بر صفحه ی مداری سیارات منطبق است. ٣- این که سیارات تقریبا” تمام تکانه ی زاویه ای کل سیستم را در خود دارند. به بیان دیگر خورشید باید صاحب قسمت اعظم تکانه زاویه ای منظومه شمسی باشد و همه سیارات و سیارک ها باهم تکانه زاویه ای اندکی داشته باشند.

Journey to the Savage Planet یک بازی ایندی خیلی کوچک و مستقل نیست که منتقدین با آن راه بیایند و به خلاقیتش نمره بالا بدهند و برخی ضعف هایش را ببخشند، بلکه یک بازی تقریبا بزرگ است که حتی از برخی جنبه ها به عنوان بازی اول یک سازنده، جاه طلبانه هم هست. یعنی یک روز آن ها از یک سالشان طولانی تر است. این در همه تمدن ها ردپایشان دیده میشود ولی به این هم اشاره کردیم که به جلسات بعدی موکول کردیم که ردپای برعکسش هم دیده میشود که گاهی تفکر اسطوره های فلسفی در دوره باستان ردپای شاید خیلی متحول شدهش در دوره کلاسیک و مدرن هم دیده شده یعنی وقتی که ما در فیزیک نیوتنی به زمان فکر میکنیم این در دوره باستان هم به نوعی به زمان فکر شده و در یکی از اسطورههای ایرانی مثلا یکی از اسطورههای ایرانی را بگوییم که در منابع اسطوره شناسی مقدم بوده به نسبت اسطوره یونانی، این است که به روایتی زروان ذکر شده خدای زمان خدای مطلق زمان و مکان است و زمانیت آن در داستانها پررنگ تر است.

علی رقم تحقیقات دانشمندان هنوز علت به وجود آمدن این طوفان ها مشخص نیست. دانشمندان باتوجه به مطالعات خود، فعلا تنها یک سیاره کوتوله موسوم به سرس (Ceres) را احتمالا سنگی و زمینسان دانستهاند. بر اساس نوسانهای میدان مغناطیسی اروپا، احتمالا اقیانوسی زیر سطح این قمر قرار دارد که میتواند میزبان حیات باشد. تا به حال برایتان سوال شده است که راه رفتن همزمان روی یخ و زغال سنگ داغ چه حسی میتواند داشته باشد؟

غول سیاره های منظومه شمسی مشتری است. محدودهای از منظومه شمسی را که شامل مشتری، زحل، اورانوس و نپتون است، ناحیه بیرونی منظومه شمسی در نظر میگیرند. زحل، حلقه هایش و بسیاری از اقمار آن، درون مغناط کره زحل، ناحیه ای در فضا که ذرات باردار در آن بیشتر تحت تاثیر میدان مغناطیسی زحل هستند تا بادهای خورشیدی، قرار گرفته اند. زحل دارای دو حلقه ی اصلی است . این نوارها در واقع جریان هایی از گاز است که روی سطح گازی مشتری از گذشته تاکنون وجود داشته اند و هر کدام با سرعت های مختلف و جهت های گوناگون نسبت به یکدیگر در گردشند.

دیدگاهتان را بنویسید