دوره ی تناوب این قمر ۱۶ روز است

برخلاف منظومه شمسی، راه شیری یک جرم مرکزی و سنگین در مرکز خود ندارد و در عوض حرکت اجزای آن تحت تأثیر جاذبه اجزای دیگر قرار دارند و به این دلیل تحلیلهای دقیق از آن بسیار پیچیده است. در این سه سیاره احتمالا اتمسفر نازکی وجود دارد که برخلاف زمین عاری از هرگونه ملکول سنگین است. انجام شده باشد، متداول است که رصدها را بر مبنای تغییر مکان دوپلری تابش 21 سانتیمتر که از هیدروژن خنثی متصاعد میشود، انجام میدهند. را نیز در آن میتوان از اندازهگیری تغییر مکان داپلری تخمین زد به کار برد. زمان برگشت و تغییر جهت قیمتها را میشود با آسترولوژی تخمین زد.

اما باز هم این امکان وجود دارد که بتوان یک تخمین ساده از جرم بخش داخلی راه شیری به دست آورد. پراکندگی سرعت یک کمیت آماری است که دامنه سرعتهای ستارهها را در امتداد خط دید مشخص میسازد. دلیل موضوع این است که این خط مجموع تمام تابشهای 21 سانتیمتری از گازها در تمام بخشهای کهکشان را نشان میدهد و به دلیل تغییر مکانهای داپلری متفاوت از بخشهای متفاوت این خط پهن میشود. بنابراین برآیند نیروی جاذبه با حالتی که تمام جرم در مرکز متمرکز شده باشند برابر است.

گردش (حرکت منظم در یک صفحه پیرامون مرکز کهکشان) در کهکشان های بیضوی شکل نسبتاً بی اهمیت است. با این وجود، این روش نسبتاً آسان است و به شکل گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد. نامهای بسیاری برای سیارات مختلف منظومه شمسی وجود دارد اما در مورد سیاره مشتری این نامها خیلی رایج نیستند و کمتر مورد استفاده قرار میگیرند. ترتیب منازل فلکی در معراج پیامبر (ص) چنین است: ماه، عطارد، زهره، مهر، بهرام، مشتری و کیوان. حلقههای اورانوس در ده مارس ۱۹۷۷ در رصدخانه ایربورن کوئیپر ناسا و توسط جیمز الیوت کشف شد شد بدین گونه که قبل و بعد از اختفای یک ستاره پشت اورانوس، نور ستاره متناوبا کم و زیاد میشد و با بررسی های انجام گرفته در آن هنگام ثابت شد این سیاره ۵ حلقه دارد و بعدا به ۹ حلقه رسید بعد از گذر ویجر 2 از اورانوس به یازده حلقه افزایش یافت.این حلقهها به ترتیب از بیرونیترین به درونیترین عبارتند از:اپسیلون،1986U1R، دلتا، گاما، اتا، بتا، آلفا،4،5،6 و 1986U2Rپهنای حلقه اپسلیون به صد کیلومتر میرسد و خرده ریزههای آن بین ۱۳ تا ۱۳.۶ سانتیمتر است اما پهنای بقیه حلقهها از ۱۰ کیلومتر تجاوز نکرده و از خرده ریزهای حلقه اپسیلون کوچکترند اما کل حلقه آلبدویی برابر ۵ درصد دارد.

اتفاق افتاد. بدین ترتیب پاسخ به این سوال که جرم راه شیری چه قدر است، بستگی به جواب سوال دیگری خواهد داشت و آن این است که کجا منحنی چرخش حرکت نزولی خود را آغاز میکند. چیزی که اغلب دانشمندانی که در آن مجموعه همکار او بودهاند به آن اذعان دارند. اما باید در نظر گرفت این کاوشگرها برای مشاهده سیاراتی مانند سطح عطارد یا خورشید طراحی شدهاند ، بنابراین مشخص نیست که آیا آنها حساسیت مناسبی برای تشخیص فسفین در جو زهره را دارند یا خیر. زیرا همین ثابت بودن منحنی چرخش است که مشاهده لبه دیسک کهکشانی را ممکن میسازد و مستنداتی از حضور مقدار قابل توجهی از ماده غیر درخشان در اطراف راه شیری، یعنی ماده تاریک را ارائه میدهد.

توزیع شده مقایسه کنید، متوجه میشوید که تغییرات سرعت هر دو تقریباً یکسان و ثابت است. در تورات آمده است که «روح خدا بر سطح آبها معلق بود» و در قرآن مشابه چنین قولی را شاهدیم، آنجا که میفرماید: عرش خدا بر آب قرار داشت؛ اما معنای «عرش» با «روح» متفاوت است؛ «عرش» در اصل به معنی «سقف» یا «شیئى سقفدار» است و به تخت سلطان نیز عرش گفته مىشود. و نیز ثابت جهانی گرانش یا G لازم است.

البته تصور می شود ثابت بودن منحنی چرخش در فاصلههای دور از مرکز راه شیری واقعی باشد. رابطه فوق نشان میدهد که منحنی چرخش با افزایش شعاع کاهش مییابد و بنابراین در ترسیم منحنی چرخش در این مورد باید منحنی با سرعتی که شعاع افزایش مییابد، کاهش پیدا کند و در شعاعهای بزرگ برابر با مقداری ثابت شود. در زبانهای اسکاندیناوی، شنبه به Lordag یا Loverdag معروف است که از کلمه قدیمی Lordag به معنی روز شستشو یا استحمام است و این بدین علت بود که وایکینگها (جنگجویان اسکاندیناوی) روزهای شنبه به استحمام میپرداختند. معنی کلمه لاتین illuminatus به معنی روشنضمیر است و در اصطلاح به گروهی تاریخی که در ۱۷۷۶ تأسیس شد، اشاره دارد.

این همان نیرویی است که زمین و دیگر سیارات را در اطراف خورشید نگه می دارد. با ملاحظه چگونگی تغییر توزیع جرم در خارجیترین بخشهای قابل اندازهگیری راه شیری، میتوان مشاهده کرد که در آخرین نقاط اندازهگیری شده توزیع جرم روند نزولی دارد. از آنجایی که تمام سیارات گازی منظومه ی شمسی حلقه هایی به دور خود دارند بررسی موقعیت حلقه ها نشان داده که آن ها تطابق خوبی با یکدیگر و میزان حد رش دارند.

با شعاع افزایش مییابد و از این راه میتوان میزان پراکندگی اجرام را بدست آورد. در قسمت قبل توضیح دادیم که هنوز تردید بسیار زیادی در مورد جرم کهکشان راه شیری وجود دارد زیرا هنوز میزان ماده تاریک و یا نوع توزیع ماده در کهکشان راه شیری نامشخص است. وقتی محققان شرایط درونی این سیاره را بررسی کردند متوجه شدند به دلیل فشار درونی سیاره احتمالا بخش عمدهای از کربن به گرافیت و الماس بدل شدهاند و بنابراین این سیاره منبعی از الماس دارد که معادل 3 برابر کل جرم سیاره زمین تخمین زده میشود.

سیاره چهارم Sontsya است که به افتخار خدای vіyni نامگذاری شده است – به دلیل رنگ قرمز او ، یعنی شمارش خون. به لحاظ تاریخی «یوهانس کپلر» (Johannes Kepler) (1630-1571) بود که برای اولین بار تشخیص داد چنین رابطهای حرکت سیارات در منظومه شمسی را توصیف میکند. یک مثال از یک سیستم تحت کنترل یک جرم میانی، منظومه شمسی است. پلوتون کوچکترین سیاره در منظومه ی شمسی است یعنی بود زیرا در کنفرانسی بین دانشمندان و اختر شناسان این سیاره و سرس و آریس سیاره ی کتوله نامیده شدند .

تبخیر نیز کم است زیرا آب ایستاده کمی وجود دارد. است. اگر بخواهیم کل جرم کهکشان راه شیری را بیابیم باید لبههای خارجی این کهکشان را نیز مورد مطالعه قرار دهیم به نوعی که تمام اجسام موجود در کهکشان راه شیری در محاسبات وارد شوند. نمودار سرعت چرخش که از این طریق برای کهکشان M81 و چند کهکشان دیگر استخراج شده در تصویر (۳) نمایش داده شده است. نمایش داده شده است. شکل سوم تصویر (۱)، دادههای رصدی مربوط به منحنی چرخش را برای راه شیری نمایش میدهد.

برخی از خصوصیات این شکل مانند اوج در نزدیک مرکز راه شیری و کاهش شدید پس از آن بیشتر به سبب نادرست بودن فرض تقارن است و بیش از آنکه خصوصیات واقعی نمودار چرخش را نشان دهد متکی بر تحلیل است. این روش با مشکلات گوناگونی روبه رو است از جمله این واقعیت که (با توجه به فرض تقارن که این روش به آن متکی است) این روش برای کهکشانهای مارپیچی که بار مرکزی دارند مناسب نیست. ۳شیخ صفی که بود ؟ برای یک کهکشان بیضی شکل ممکن خواهد بود.

بنابراین نمودار گردش باید با شکل دوم تصویر (۱) مطابقت داشته باشد. این رابطه مقدار منطقی برای جرم در اختیار خواهد گذاشت اما باید توجه داشت، جرم بدست آمده از این رابطه تنها حد پایینی جرم کهکشان را معین میکند. است. برای ترسیم منحنی چرخش باید بدانیم که سرعت چگونه با شعاع تغییر میکند. همان طور که گفتیم منحنی چرخش تغییرات سرعت بر حسب فاصله از مرکز کهکشانی را میدهد و برای تعیین جرم، سرعت چرخش رصدی را با سرعت چرخش تئوری مقایسه میکنیم. برای درک بیشتر این فرآیند سوال زیر را بررسی خواهیم کرد که در آن منحنی چرخش برای توزیع جرمی جسمی ساده و فرضی محاسبه شده و سپس از این نتایج برای تفسیر دادههای رصدی یعنی شکلهای تصویر (۱) استفاده میکنیم.

اساس این محاسبه بر نظریه گرانش نیوتنی استوار است و بیان میکند هنگامی که جرم یک سیستم در کرهای متقارن پیرامون نقاط مرکزی آن توزیع شده باشد، برآیند نیروی جاذبه که به یک جسم نقطهای (بسیار کوچک) با شعاع معلوم وارد میشود تنها به جرم داخل شعاع آن نقطه تا مرکز بستگی خواهد داشت. بستگی دارد که برای آن دانستن فاصله تا کهکشان لازم است. پلوتون کرهای کوچکاست که یک سوم ماه جرم آن است. وزن این پروب فضایی در حدود 478 کیلوگرم است و نخستین کاوشگر فضایی است که به سوی سیارک کوتوله پلوتون حرکت کرده است. دکتر آلن اشترن، دانشمند ارشد ناسا که هدایت پروژه «افق های جدید» به پلوتون را به عهده داشته، در واکنشی شدیداللحن گفته است که این تصمیم مایه شرمساری است.

ایران زمین تمدنی کهن و از نخستین تمدنهای بشری است که در جهان باستان بزرگترین سهم ها را در گسترش و پیشرفت تمدن بشری و «ابرتمدن هندوایرانی و اروپایی» داشته است و تمدن بشری تاکنون مدیون اوست هرچند که به دلیل کینه های تاریخی، غرب این تمدن را نادیده می گیرد و جلوی فرشگرد آنرا گرفته است. از آن جا که انسان هنوز ماموریت رفت و برگشتی به مریخ انجام نداده است تا نمونه هایی را به زمین بیاورد این سنگ ها تنها نمونه های مریخ روی زمین هستند. همچنین این حسگرها برای انجام اندازه گیری های آسمانی به کار می روند.

صرف نظر از محدودیتهای موجود اندازه گیریهای 21 سانتیمتر، نمودار گردش و تعیین جرم کهکشان مسائل بسیار مهمی در ستاره شناسی مدرن هستند و شواهدی از توزیع جرم کهکشان ها خارج از محدوده قابل رویت دیسک در اختیار میگذارند و بخش مهمی از دانستههای امروز ما در مورد ماده تاریک را در اختیارمان گذاشتهاند. مقیاس طولی مربوط به اندازه آن است. کامرون به دنبال ساخت ۴ دنباله برای این فیلم پرطرفدار است. این نمودار میتواند شبیه به شکل سوم تصویر (۱) باشد.

دیدگاهتان را بنویسید