جایگاه باورهای تنجیمی در کیهانشناسیِ عجایبنامهنویسان (قرون چهارم تا هشتم هجری)

یک چهارم این مدت زمان در سمت چپ خورشید است وباید در هنگام غروب خورشید انتظار دیدن آنراداشت٬ تقریبا” یک چهارم این مدت زمان در سمت راست خورشید است و هنگام طلوع خورشید وقبل از آن باید انتظار دیدن آنرا داشت و تقریبا” نصف این مدت زمان٬ بدلیل اینکه در سمت آنطرف خورشید و یا بین زمین وخورشید واقع است بدلیل درخشش نور خورشید قابل مشاهده نیست. حتی اگر یک روانکاو ماهر بتواند زوایای ناخودآگاه ذهن فردی را بهتر از خود آن فرد نمایان سازد، باز هم آنچه موفقیت این روانکاو را نشان خواهد داد چیزی جز اظهارات و یا واکنشهای همان فرد نخواهد بود.

در این رابطه و نحوۀ برخورد و بهرهبرداری از مواهب الهی در محیط، آیات متعددی از قرآن این مطالب را بابیان زیبا مطرح نموده است. سیارات اجرام کروی جامد و برگی هستند که به دور خورشید در گردشند. اولین،کوچکترین ونزدیکترین سیاره به خورشید سیاره تیر یا عطارد(عربی) است.از میان 5 سیاره قابل مشاهده با چشم غیر مسلح مشاهده آن بدلیل نزدیکی به خورشید وتحت تاثیر قرار گرفتن نور آن بسیار مشکل است.فاصله زاویه ای میان تیر وخورشید در بیشترین مقدار تنها به ۳/۲۸درجه می رسد.بهمین دلیل مشاهده آن با چشم غیرمسلح فقط به دقایق نخستین غروب خورشید ویا دقایقی پیش از طلوع خورشید منحصر می گردد.

در سال 2014 میلادی، میزان شاخص توسعهٔ انسانی در ایران 749/0 بوده است و با این رقم، کشور ما در گروه کشورهای با توسعۀ انسانی بالا قرار می گیرد. در کیهان­شناسی اسطوره­ای مشاهده می­شود که چگونه عناصر ناهمگون و کاملاً نامتجانس در یک کل بزرگ در یک طرح بنیادی اسطوره­ای از جهان با یکدیگر ترکیب می­شوند. به گزارش روز دوشنبه پایگاه اینترنتی اسپیس، امارات متحده عربی، چین و آمریکا همگی ماه ژوئیه گذشته طرح هایی را برای رسیدن به مریخ آغاز کردند.

برای تشخیص سیگنال GJ 367b که سفر خود به دور ستاره را تنها در یک سوم روز کامل میکند، بیش از اندازه کافی است. اما از سویی هنوز نمیدانند که چگونه جرمی به اندازهی عطارد میتواند در این فاصلهی نزدیک نسبت به یک ستاره شکل گرفته باشد. در واقعیت، ابعاد سیارهی زمین بسیار چشمگیر است و پی بردن به بزرگی آن چند هزار سال زمان برده است. جو زمین ضخیم است اما نه به سنگینی و یا تراکمی که جو غول های گازی هستند. اما او، كه از آنها اسم اعظم خدا را آموخته بود، آنان را فرو گذاشت و خود به آسمانها رفت.

او مظنون است الکترونها مسئول این کار هستند، اگرچه این عناصر ممکن است از خورشید یا از خود مریخ باشند. از جمله باورهای عامیانة رایج در این دوران اعتقاد به اثرگذاری ستارگان و کواکب بر دوام و بقای شهرها و ابنیه و حفظ آنان از گزند حوادث طبیعی و انسانی بود. از تمدن مصر تا رویت شدن یوفوها یا بشقاب پرندهها از زمین، در ادامه ۱۶ نشانه وجود دارد که ما را از وجود آدم فضایی ها مطمئن میسازد. از مشخصات بارز سیارات می توان به این نکات توجه کرد ؛ دارای جرم کافی می باشند و قادرند چنان نیروی گرانشی ایجا کنند که باعث شود شکل کروی ( تعادل هیدرو استاتیکی ) پیدا کنند.سیارات عضو کمربند ها نیستند به بیان دیگر در اطراف آنها نباید خرده اجرامی وجود داشته باشد و به وضوح نسبت به سایر اجرام قابل تمایز هستند.سیارات با نوری پایدار می درخشند و در آسمان سیر می کنند ، سیارات در تلسکوپ مانند قرصی کوچک می نمایند و همچنین می توان آنها را در نوار باریکی از آسمان یافت .

تس کاهش اندک تغییرات نور ستارگان را که ناشی از گذر یک سیاره است، بررسی میکند و این موضوع در ویدیوی زیر از دادههای دو هفتهی این تلسکوپ بهخوبی دیده میشود. همینطور سیگنالی با دوره تناوب ۴۵ روزه که ناشی از چرخش ستاره است. آنها کشف قابل توجهی بودند زیرا به ستاره شناسان کمک میکرد تا درک کنند که حلقهها از ویژگیهای مشترک سیارات هستند نه فقط یک ویژگی خاص از سیاره زحل. علاوه بر این نتایج، تیم تحقیقاتی دادههای بهدست آمده را در اختیار یک هوش مصنوعی آموزش دیده بر پایهی سیارات فراخورشیدی قرار داد و این هوش مصنوعی پیشبینی کرد که سیارهی فراخورشیدی GJ 367b ساختاری بسیار شبیه به عطارد دارد.

مدار این سیاره درون مدار زمین قرار دارد و ناچارا”هر از چند گاهی از بین زمین وخورشید عبور می کند ولی از آنجاییکه صفحه چرخش آن با صفحه چرخش زمین بدور خورشید متفاوت است٬ طی عبور از میان زمین وخورشید از مقابل قرص خورشید گذر نمی کند . بااین وجود دونقطه مشخص در دوتاریخ مشخص وجود دارد که سیاره در صفحه چرخشی زمین بدور خورشید قرار می گیرد.اگر زمان رسیدن سیاره به این دونقطه٬ زمین در نزدیکی یا دقیقا” در آن دو نقطه قرار داشته باشد به نظر می رسد که از دید ساکنان زمین٬ قرص سیاره از مقابل قرص خورشید عبور می کند .این وضعیت با دوره ۱۳ بار در هر قرن تکرار می شود .این پدیده عبور یا transit نامیده می شود.این وضعیت درمورد سیاره زهره نیز وجود دارد.

با این حال ، نتیجه گیری نکنید ، زیرا متان همچنین می تواند از واکنش های شیمیایی بین آب و سنگ ، یعنی فرآیندهای کاملا شیمیایی و زمین شناسی تولید شود. هنوز خلاصه داستانی از این فیلم منتشر نشده است! با این حال، ممکن است هنوز یک مولفه قابل مشاهده در این پدیده وجود داشته باشد – شاید قرمز و سبز و آبی مایل به سفید. این پدیده در طول مشاهدات چندین سال گذشته اپال ثابت بوده است و شاید علت آن یک جریان جت باشد که در عرض جغرافیایی ۴۳ درجه، مانع ایجاد میکند. اکنون یک کشف جدید قطعا در همین راستا قرار میگیرد.

تشخیص با این روش باعث میشود GJ 367b بهعنوان یک سیارهی فراخورشیدی درنظر گرفته شود. در هر صورت، اکنون دانشمندان نمونهای در اختیار دارند که دریابند عطارد چگونه تا این حد غنی از آهن شده است. به علت این بمباران مداوم اکنون سطح سیاره پر از گودال است. یافتن سیارات فراخورشیدی اما آغازگر عصر تازهای در این مسیر شد. سیاره به جسمی فضایی با جرم بسیار زیاد گفته میشود که گرد یک ستاره در گردش باشد و خود نیز ستاره نباشد. آیا یک خوشه ستاره ای بزرگتر از یک کهکشان است؟ GJ 367b به اندازهای به ستاره نزدیک است که دچار قفل گرانشی هم شده است و بدین ترتیب در هر مدار به دور سیاره، یک بار به دور خودش میگردد و همیشه یک سمت آن رو به ستاره است.

بنابراین یافتن چیزی که همانند یک سیارهی آشنا بهنظر میرسد، میتواند امیدبخش باشد. بنابراین در کنار شباهتها، باید تفاوتهای قابل توجهی هم داشته باشند. بنابراین بدون درک مفاهیم فلسفی، راه سخن گفتن و بیان اندیشه­های علمی امکان­پذیر نیست. قرنها بود که دانشمندان تنها شمار محدودی از نمونهها را برای درک روند شکلگیری سیارات در اختیار داشتند. 10. زمين تنها سياره اي است كه در آن حيات وجود دارد ما وجود آب را در گذشته هاي مريخ و ذرات لازم براي ايجاد حيات را در تيتان قمر زحل كشف نموديم.

سیارههای مشتری و زحل از ابتدای سال ۱۳۹۹ در آسمان در نزدیکیهای همدیگر در صورت فلکی قوس قرار داشتند و در حال حرکت آرام خود بین ستارگان بودهاند. از دیرباز منجمان، زحل را کوکبِ غلامانِ سیاه یا هندوی باریکبین، هندوی پیر و هندوی هفتم چرخ، لقب نهادهاند (مصفا، 1381). در اساطیر ایران نیز ردپای بین سیاهی -سرزمین هند- و جادوگری دیده میشود. هماتیت نوعی کریستال مات است که به رنگ های سیاه، سیاه مایل به خاکستری و قهوه ای مایل به قرمز یافت میشود.

علاوه بر رنگ دیوارها و مبلمان میتوانید از این رنگ به عنوان زمینه رنگی در طاقچه های تورفته گنجهها، داخل کابینتهای آشپزخانه استفاده کنید.رنگ قرمز بهترین سپر در مقابل سرمای زمستان است. زومیت یک سایت تخصصی در حوزهی فناوری است، خواهشمند است از بحثهای سیاسی در بخش دیدگاهها پرهیز کنید.5. 365 روز طول می کشد تا زمین یک مدار در اطراف خورشید را کامل کند. در زمان وی نرسی، برادرش تا قسطنطنیه پیش می­رود و آنجا را فتح می­کند و رومیان باج­گزار ایشان می­شوند (همان). استدلالهای ستاره شناسان برای پولوتون به عنوان یک سیاره محرمانه افزایش یافت، چون بسیاری از اجرام هم اندازه نزدیک آن در همان ناحیه از منظومه شمسی طی ۱۹۹۰و اوایل۲۰۰۰ یافت شده بودند(کمربند کویپر).

دیدگاهتان را بنویسید