تفاوت زمان زمین و فضا؛ روز سیارات دیگر چند ساعته؟

بنابراین برآیند نیروی جاذبه با حالتی که تمام جرم در مرکز متمرکز شده باشند برابر است. اساس این محاسبه بر نظریه گرانش نیوتنی استوار است و بیان میکند هنگامی که جرم یک سیستم در کرهای متقارن پیرامون نقاط مرکزی آن توزیع شده باشد، برآیند نیروی جاذبه که به یک جسم نقطهای (بسیار کوچک) با شعاع معلوم وارد میشود تنها به جرم داخل شعاع آن نقطه تا مرکز بستگی خواهد داشت.

هنگامی که دما کاهش می یابد (تا حدود -۲۰۰ درجه سانتیگراد)، جرم آن به اندازۀ شگفتانگیز ۴۶ برابر مشتری یعنی ۵۰ هزار برابر زمین میرسد. از بررسیهای انجام شده میدانیم خورشید حدود 240 میلیون سال نیاز دارد تا یک دور کامل پیرامون مرکز راه شیری بزند. جرم کهکشان راه شیری را در فاصله بین خورشید تا مرکز راه شیری محاسبه کنید. برای آشنایی بیشتر با مبانی نجوم و کیهانشناسی، میتوانید فیلم آموزش مقدماتی نجوم – نجوم باستان تا کیهان شناسی را مشاهده کنید که توسط فرادرس ارائه شده، لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.

برای آشنایی بیشتر با کهکشانها، میتوانید فیلم آموزش مقدماتی نجوم – نجوم باستان تا کیهان شناسی را مشاهده کنید که توسط فرادرس ارائه شده، لینک این آموزش در ادامه آورده شده است. را در فرمولهای منحنی چرخش قرارداد تا جرم بخش داخلی این شعاع را بدست آورد. پاسخ: برای خرید از کیسه های پارچه ای استفاده می کنیم تا کیسه های نایلونی آن را آلوده نکنند- زباله ها را در رودخانه ها و محلّ زندگی گیاهان و جانوران نمی ریزیم. یک شکل ساده و ویژه این حرکت برای جسمی سبک است که با سرعتی ثابت حول جسم بسیار سنگین در مدار دایرهای میچرخد، این نوع حرکت را حرکت دایرهای یکنواخت مینامیم.

تفاوت بین شکلهای دوم و سوم در تصویر (۱) به این دلیل است که جسمی مرکزی و متراکم در مرکز راه شیری وجود ندارد در حالی که در منظومه شمسی خورشید وجود دارد و بر حرکت سیارات تاثیر میگذارد. حرکت چرخشی خالص کوچکی نسبت به مرکز کهکشان راه شیری دارند و به همین دلیل به عنوان مرجعی برای تعیین حرکت خورشید استفاده میشوند. برای ورود به بحث از روشهای تعیین جرم کهکشان راه شیری شروع میکنیم و در ادامه این موضوع را برای گروههای دیگر کهکشانی نیز بسط میدهیم. برخلاف منظومه شمسی، راه شیری یک جرم مرکزی و سنگین در مرکز خود ندارد و در عوض حرکت اجزای آن تحت تأثیر جاذبه اجزای دیگر قرار دارند و به این دلیل تحلیلهای دقیق از آن بسیار پیچیده است.

در این مقایسه باید جرم قرار گرفته درون هاله ماده تاریک نیز به شکل منطقی در نظر گرفته شود. مقیاس عزت نفس کوپراسمیت یک مقیاس خود- گزارشی، مداد – کاغذی است که 8 ماده آن دروغسنج است و 50 ماده دیگر آن به 4 خرده مقیاس عزت نفس کلی، عزت نفس اجتماعی ، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس تحصیلی تقسیمشده است. اگر کمبود عزت نفس جدی داشته باشید، احتمالا برایتان سخت خواهد بود در مورد خودتان مثبت فکر کنید. فاصله ی سیارات از خورشید الگوپذیر است.«الگو»یا رابطه ی بین آنها در قرن هیجدهم به وسیله ی «یوهان الرت بُده»ریاضیدان و ستاره شناس آلمانی مطرح شد.«بُده»و سایر ستاره شناسان نظیر «تیتیوس»اهل ویتنبرگ، فاصله ی سیارات از خورشید را مورد توجه و ملاحظه قرار دادند، و وجود رابطه ای بین فواصل سیارات ـ اگر چه ممکن بود تصادفی باشدـ آنها را شگفت زده کرد.

است. اگر بخواهیم کل جرم کهکشان راه شیری را بیابیم باید لبههای خارجی این کهکشان را نیز مورد مطالعه قرار دهیم به نوعی که تمام اجسام موجود در کهکشان راه شیری در محاسبات وارد شوند. این مطالعه تنها به دلیل پیچیدگی تعیین مرزهای دقیق راه شیری دشوار نیست بلکه حتی اگر ما تصور کنیم در ورای یک شعاع معین دیگر ماده قابل رویت چندانی وجود ندارد، بازهم نمیتوانیم مطمئن باشیم که لبه ماده تاریکی که مربوط به کهکشان راه شیری است را یافتهایم.

در حقیقت باید گفت که به دلیل مشکل در تخمین اندازه و نحوه توزیع ماده تاریک در راه شیری، میزان زیادی ابهام در تعیین جرم این کهکشان نیز وجود دارد. اگرچه در این مطلب سه روش تعیین جرم کهکشان ها را به شکل خلاصه شرح خواهیم داد اما نباید انتظار داشت جوابهای حاصل از این روشها کاملاً یکسان باشند زیرا در این روشها ماده تاریک به صورت یکسان در محاسبات در نظر گرفته نمیشود و این موضوع سبب میشود که نتایج به دست آمده یکسان نباشند. اما تاثیر جرمی آنها بر خورشید آنقدر کوچک و قابل اغماض است که آنها به دور مرکزی میچرخند که در عمق بسیار زیاد ستاره و در میان پلاسمای سوزان ستاره وجود دارد.

تمام چیزی که لازم دارید سرعت و شعاع گردش یک جسم حول جسمی دیگر است، حتی نیازی به دانستن جرم جسم کوچکتر نیز وجود ندارد. در چنین موقعیتی است که توسل به ادعاهایی درمورد بیطرفی نتایج علمی وسوسهبرانگیز است و، البته، گاهی نتایج علمی متقنی هم هستند که با تصمیمهای سیاسی ارتباط دارند؛ اما این هم درست است که گاهی عاملان سیاسی انگیزهی شدیدی دارند که آنچه را درواقع فقط یک خوانش بهخصوص از شواهد موجود درمیان دیگر خوانشها است، تنها خوانش ممکن معرفی کنند؛ یعنی خوانشی که بهنظر میرسد از برنامهها و منافع خودشان پشتیبانی میکند. اما مشاهدات و محاسبات نشان دادند که پلوتو بسیار کوچکتر از عطارد است و حتی از برخی از قمرهای سیارهای نیز کوچکتر است.

برای به دست آوردن این مقدار شما باید سرعت گردش خورشید در مدارش و نیز فاصله آن از مرکز راه شیری را داشته باشید. در این حالت ترسیم منحنی چرخش میتواند پاسخ به این پرسش که راه شیری کجا تمام می شود را روشنتر کند. حال اگر بیشتر از دیدگاه فنی به این مسئله بنگریم، به این نتیجه می رسیم که هیچ سیارهای دقیقا به دور مرکز ستاره خود نمیچرخد. موارد بیان شده در این مطلب به هیچ وجه غیر قابل انکار نیست. دلایل طبیعی و بیولوژیکی هیچ توضیحی ندارند که چه زمانی اطلاعات برنامه ریزی شده ایجاد شده اند.

عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: بعد از سال ۲۰۰۶ سیارات متفاوتی کشف شدند که فکر میکنم باعث ایجاد یک تجدید نظر دیگر در تعریف سیارات شده است. تعریف روز یعنی چرخش یک جسم فضایی به اندازه یک دور کامل حول یک محور. اگر نیروی گرانش خورشید همواره سیاره ها را به طرف خود نمی کشید ، همه آنها در اعماق فضا پراکنده می شدند. معادلهای که نمودار چرخش یک جسم که توسط نیروی جاذبه یک جسم مرکزی دیگر به وجود میآید را نشان میدهد، بیان میکند که سرعت درون مدار و شعاع مدار به جرم جسم مرکزی ارتباط دارد.

در مورد راه شیری گفتیم که توزیع جرمی ستارهها کاملاً متقارن نیست اما جرمی که خارج از یک شعاع مشخص قرار دارد تأثیر اندکی بر نیروی جاذبه خواهد داشت و هم چنان میتوان با استفاده از روش بالا تخمین قابل قبولی از جرم بخش داخلی راه شیری ارائه داد. 2- سياهرگ ها در كجاي بدن قرار دارند و كار آنها چيست؟ بنابراین اجسام سنگینتر به سختی حرکت میکنند و میتوان آنها را به عنوان مرجعی ساکن برای اجسام سبکتر در نظر گرفت. حفظ این مستعمره برای انگلستان اهمیت حیاتی داشت؛ بنابراین، هدف دولت انگلستان از جداکردن افغانستان و بخش شرقی سیستان و بلوچستان از ایران حفظ این مستعمره و جلوگیری از نفوذ کشورهای رقیب از طریق ایران به هندوستان بود.

دیدگاهتان را بنویسید