بازی جهان باز «آواتار» سال آینده منتشر میشود

تمدن ايرانزميني و كشورهاي ان نبايد عضو هيچ سازمان مذهبي و بلوك مذهبي باشند در عين حالي كه تمام دينها و مذهب ها و ايين ها بايد در نهايت ازادي در همه كشور هاي عضو اين تمدن وجود داشته باشند. انديشكده ايرانزمين هيچ دين رسمي ندارد ولي همه دينها جدا ازاينكه سرچشمه ايراني داشته باشند يا نه ازادند و هيچ محدوديتي براي انها وجود ندارد. تحقیقات بعدی نشان داد آنها حتی اولین گروهی نبودند که این سیاره را بدون آنکه متوجه شوند به دام انداختهاند و حداقل 16 تصویر دیگر وجود دارد که در آنها پلوتو ثبت شده است.

كشورهاي تمدن ايرانزميني نيز بايد از اصول اساسي سياست خارجي مشتركي پيروي كنند و امنيت مرزهاي يكديگر را از طريق كنترل گروه هاي خرابكار درون كشورشان تضمين كنند. چنين حمايت درون تمدني ايرانزميني براي كشور ايران عمق استراتژيك و مناطق نفوذ و مناطق حائل ايجاد خواهد كرد و منافع ملي كشور ايران را نيز به شدت افزايش مي دهد. انديشكده ايرانزمين باور دارد كه سرزمينهاي إيراني و مردمان إيراني كه در كشورهاي غير هند و اروپايي قرار دارند اولويت استقلال دارند تا مردمان و سرزمينهاي إيراني كه درون كشورهاي حوزه تمدني هند و اروپايي قرار دارند.

كشورهاي عضو تمدن ايران زميني بايد استقلال مردمان ايراني از كشورهاي غير ايراني را كه انها را اشغال كرده اند به رسميت بشناسند و پي گير فعال خواسته مردمان ايراني در كشورهاي غير ايراني باشند و بدين گونه از منافع و عمق استراتژيك تمدن ايرانزمين دفاع كنند. انديشكده ايرانزمين باور دارد كه بخشهاي اشغال شده ايران زمين بوسيله ديگر كشور ها وهمچنين مردمان ايراني ديگر كشورها حق برگزاري رفراندوم استقلال و اعلان استقلال از اين كشورها را دارند، اما كشور شاهنشاهي ايران هيچگونه ادعايي نسبت به اين سرزمينها ندارد بلكه تنها استقلال انها را به رسميت شناخته و ورود انها را به حوزه تمدني ايران زمين و اتحاديه كشورهاي ايرانزميني خوش امد مي گويد.

در روم باستان آنرا با سیاره کیوان در ارتباط می دیدند اما پس از مدتی هم در ایران باستان و هم در روم باستان خورشید را سمبل آن دانسته اند در صورتی که در آغاز «میترا» تنها روشنایی ارغوانی رنگ پیش از طلوع خورشید بوده است. انديشكده ايرانزمين بر اين باور است كه در خوشبينانه ترين حالت فلسفه براي افراد ي با ضريب هوشي زير هشتاد قابل درك نيست بنابراين اين افراد را ازاد مي گذارد تا اين فلسفه زرواني-مهري را بصورت دين و مذهب در اورند به شرطی که از خرافات و تفکر جزم اندیش فقهی به دورباشد. در ادبيات باستاني و همچنين در اسطوره هاي إيراني كه در شاهنامه فردوسي بزرگ تجلي يافته اند، همواره ” همم شاهي و هم موبدي” نقد شده است و از اينرو پادشاه پيشدادي، جمشيد شاه هنگامي كه ادعاي هم شاهي و هم موبدي ( اميزش حكومت و سياست با دين و مذهب) را مي كند، نكوهش شده است و فر شاهي و فر ايزدي (لجیتیمسی سیاسی ) از او پس از اين ادعا جدا مي شود.

انديشكده ايرانزمين سكولاريسم را شرط لازم و لائيسيته را شرط كافي براي بهبود كشورها و سرزمین های به شدت مذهب زده إيراني مي داند. انديشكده ايرانزمين معتقد به سكولاريسم فرانسوی یا «لائيسيته» يا جدايي دين و مذهب هم از حكومت و هم از سياست مي باشد. «من ایرانی» از چهار « من ایرانی» شامل ؛ «من کنونی ایرانی»، «من گذشته ایرانی»، «من آینده ایرانی» و « طرحواره ذهنی و برداشت من ایرانی نسبت به خود» شکل می گیرد. بخش سوم «من ایرانی» یا «من آینده ایرانی»، هویت ایرانی شخصی است که در آینده دارای دست کم سه شاخص از شاخص های چهارگانه زبان شناسی، تاریخی، فرهنگی و آنتروپولوژیک ایرانی خواهد شد.

بخش دوم «من ایرانی» یا «من گذشته ایرانی»، هویت ایرانی شخصی است که در گذشته دارای دست کم سه شاخص ﺍز شاخص های چهارگانه زبان شناسی، تاریخی، فرهنگی و آنتروپولوژیک ایرانی بوده باشد. قمرهای نامنظم، شامل آنهایی که خارج از مدار قمرهای گالیلهای قرار گرفتهاند. حتی اندیشه آدمی هم نمی تواند به خدا دست یابد؛ زیرا او از نام و مکان بالاتر است. تمدن ايرانزميني بايد به گونه اي فعال به سمت اتحاد استراتژيك با سه بخش تمدن اروپايي ( شرقي ( اسلاو) و غربي ( انگو ساكسون) و جنوبي ( گركو و رومن ) ) پيش رود. سه دانشکده، چهار دانشکده ؟

بخش یکم «من ایرانی» یا «من کنونی ایرانی»، هویت ایرانی شخصی است که در حال حاضر دارای دست کم سه شاخص از شاخص های چهارگانه زبان شناسی، تاریخی، فرهنگی و آنتروپولوژیک ایرانی باشد. «هویت ایرانی» که بر پایه تئوری «من ایرانی» تعریف می شود بر اساس شاخص های چهارگانه زبانی، تاریخی، فرهنگی و آنتروپولوژیک شکل می گیرد. «هویت ایرانی» ، بخشی از «ابرهویت هندوایرانی و اروپایی» است و در امتداد و به موازات آن است نه در تضاد با آن. «هویت ایرانی» و «من ایرانی» باید افزون بر ذهن خودآگاه در ذهن ناخودآگاه هر انسان «تمدن ایرانی» در جریان پروسه آموزش و پرورش و آموزش عالی بنشیند تا «کدهای فرهنگی» و «ارزش ها» و «روابط اجتماعی » مشابه و هماهنگ و پیشرفته ایجاد کند.

اندیشکده ایرانزمین باورمند به «ارزش ها» و «روابط اجتماعی» ویژه «فرهنگ و تمدن ایرانی» به عنوان بخشی از ارزش ها و روابط اجتماعی «ابر تمدن هندوایرانی و اروپایی» است. اندیشکده ایرانزمین معتقد به «انقلاب ایرانی» در حوزه فرهنگی و ارزش های اجتماعی و تمدنی وآیینی ایران و تغییر جهت تمدنی از توحش عربی به ابر تمدن هندوایرانی و اروپایی است. اندیشکده ایرانزمین باورمند به «تمدن ایرانی» به عنوان بخشی از «ابر تمدن هندوایرانی و اروپایی» است. یا به بیان کلی تر «کدهای فرهنگی » و «ارزش» ها در این مکتب فکری باید برگرفته از ارزش های «ابر تمدن هندوایرانی و اروپایی» باشند.

اندیشکده ایرانزمین معتقد به دیالکتیک ایرانی تاریخ و تمدن بشری به عنوان بخشی مهم از دیالکتیک هندوایرانی و اروپایی تاریخ و تمدن بشری و اصالت تاریخی آن است. 1. برای نمونه مراجعه کنید به بحار الأنوار، جلد ۵۵/ صفحات ۳۹، ۱۰۲ – ۱۰۳. اندیشکده ایرانزمین بر این باور است که هویت های ملی و تمدنی اصیل جهانی مانند هویت ایرانی جاودانه اند و تلاش برای نابودی آنها خیانت به میراث فرهنگی بشری است.

هویت ایرانی یک هویت تمدنی و فرا ملی خواهد بود که کشورهای نه گانه تمدن ایرانی (تاجیکستان، افغانستان، ایران، کردستان (در عراق، سوریه و ترکیه) ، بلوچستان (در پاکستان) ، آران (باکو)، ارمنستان، ایریستون ( استیا و آلانیا)، تالش شمالی) را فرا خواهد گرفت و از آنجایی که در سطحی بالاتر از هویت های ملی و محلی است، با این هویت های کوچکتر برخورد پیدا نمی کند بلکه همه هویت های ملی و محلی کوچکتر زیر مجموعه ای از این فرا هویت تمدنی خواهند بود.

هویت ملی و تمدنی ایرانی در تضاد با هویت انسانی جهانی نیست بلکه تکمیل کننده آن است. در تعیین این هویت شاخص مذهبی دخالت ندارد. اندیشکده ایرانزمین باور به کانسپت ( تئوری) جامعه شناسی « من ایرانی» دارد که بوسیله رضا هازلی ( کی اشکان اردلان افشارنادری) بیان شده است۰ در تئوری جامعه شناسی « من ایرانی»، « هویت ایرانی» بر پایه ارزشهای مدرن و تئوری « من خودانگاره» در جامعه شناسی و روانشناسی و ریشه های زبان شناسی، تاریخی، فرهنگی و آنتروپولوژیک خود باز تعریف می شود.

اندیشکده ایرانزمین «میترا» را معادل آورنده نور مطلق و فروغ جاویدان می پندارد و بر این باور است که در دوران باستان چندین بار سمبلهای میترا دچار تغییر شده اند. در مورد خلقت زمین و تفسیر به «ماهدون» تعبیر لطیفی است که نشان میدهد خداوند زمین را با تمام وسایل و شرایط آسایش برای ادامه و تکامل حیات آماده ساخته است زیرا که «ماهد» از مادۀ «مهد» به معنی گهواره و یا هر محلی میباشد که شرایط را برای آرامش و ادامه حیات فراهم کند. سیارات دیگر از جمله چندین قمر نیز دارای رسوبات یخی، جو، فصول و حتی آب و هوا هستند، اما فقط در زمین همه این اجزا به گونهای کنار هم قرار گرفتند که حیات امکانپذیر شد.

در ایران بزرگترین نمونه شهاب سنگ ثبت شده، شهاب سنگ ورامین به وزن ۵۴ کیلوگرم است که در کاخ موزه گلستان در معرض بازدید مردم قرار دارد. شخصیتهای This War of Mine زندگی ناامیدانه و تاریکی دارند و گهگاه تصمیمی که فکر میکنید در لحظه درست است، به فجایع بزرگی برای آنان ختم خواهد شد. اندیشکده ایرانزمین باور دارد که جامعه های بشری چهار مرحله رشد و نمو را از نظر بلوغ فکری و جهانبینی طی می کنند؛ مرحله نخست که عقب افتاده ترین و دگم اندیش ترین جوامع هستند، جوامع مذهبی (دینی) نامیده می شوند.

مرحله سوم که دستاورد عصر روشنگری و رنسانس اروپایی است جوامع علمی هستند که در اینجا علم تعریف ویژه خود را دارد و به مفهوم «ساینس» است نه آگاهی. این دستگاه در سال ۲۰۱۶ به مشتری رسید و مشاهدات ارزشمندی را از این سیاره گازی به ارمغان آورد. از طرف دیگر گیمپلی و روایت داستان Crusader Kings II، شما را به یاد عناوینی مانند سری Stronghold خواهد انداخت و حس نوستالوژی بازیکنان ایرانی را به این بازی برانگیخته خواهد کرد.

اصطلاح «ابرتمدن هندوایرانی و اروپایی»، در اندیشکده ایرانزمین به معنای بزرگ ترین تمدن ها و فرهنگ های بشری است، که در طول هزاران سال ، از هندوستان تا ایران و روم و اسکاتلند امتداد داشته اند و بزرگ ترین و پیشرفته ترین تمدنهای بشری را بوجود آورده اند و در «ارزش » های بنیادین و دستاوردها و ویژگیهایی مانند «آزادی»، «حقوق بشر»، «حقوق جانوران»، «حقوق گیاهان» ، «اندیشیدن و تفکر عمیق برای شناخت جهان و ماهیت آن و فرگشت و تکامل آن»، «ریشه مشترک زبانی»، «ریشه مشترک آنتروپولوژیک»، «ریشه مشترک در ژرفای تاریخ» ، « برترین دستاوردهای علمی و ادبی و فلسفی و دینی و آیینی و هنری» و «زیبایی شناسی» و «میل به حقیقت و راستی» مشترکند و بزرگترین دستاوردهای تاریخ بشری را تا به امروز داشته اند.

دیدگاهتان را بنویسید