اطلاعات مختصری در مورد سیارات سیارات منظومه شمسی. سیارات کوتوله منظومه شمسی

عجایب­نگاری­های قرون چهارم تا هشتم هجری ترسیم­گر معرفتی از طبیعت و کائنات در ذیل دو گونه کیهان­شناسی اسطوره­ای و فلسفی است. با توجه به اینکه عجایب­نگاری­های این دوران بستر مناسبی برای بیان باورها و اعتقادات مردمان این روزگار فراهم کرده بوده است، نفوذ باورهای تنجیمی در مباحث کیهان­شناسی این­گونه متون به­روشنی دیده می­شود. این انتظام­بخشی در قالب مباحثی چون توصیف خورشید و ماه، منافع و خواص کواکب و دسته­بندی اقالیم مطرح می­شود.

قال النبی «من آمن بالنجوم فقد کفر» یعنی اگر خالق، نجم و کواکب را داند کافر شود پس اگر مقدر خدا را داند و کوکب را سبب داند محض ایمان بود. بعضی از جهال گویند کی آن کس کی آفتاب و کواکب را تأثیر گوید کافر شود خطاست کی آفریدگار در آن آفریده است کی نه کواکب به نفس خویش می­آفریند و آن که این گوید کفر بود. در مرکز زحل یک هسته متراکم از فلزات مانند آهن و نیکل وجود دارد که توسط مواد سنگی و سایر ترکیبات در اثر فشار و گرما جامد شده است.

با این حال، یک آزمایش اخیر از شک گرما توسط لیزرها برای رسیدن به دما و فشارهایی که در عمق 10،000 کیلومتری زیر سطح اورانوس انتظار می رود، استفاده شد. آنها کوچکتر از چهار سیاره غول پیکر هستند. چرخش این سیاره حول خورشید 11/9 سال زمینی طول میکشد. جو زمین مانع از اندازه گیری طول موج می شود، تنها تلسکوپ فضایی می تواند این مشاهدات را شکل دهد. در طول دوره نواکیان، تعداد بیشماری اجرام سنگی در ابعاد مختلف با مریخ برخورد کرده اند. ونوس گرچه از خورشید و عطارد فاصله دارد ولی داغترین سیاره منظومه شمسی است و از روی زمین با چشم غیر مسلح دیده میشود.

از جمله این ایرادات ریز، سیستم رد و بدل کردن ایتم ها بین بازیبازان در بازی چند نفره است که زیاد جالب نیست و می توانست تا بسیار راحت تر و کارآمدتر از این طراحی شود. صفرزاده، د.، 1379. فرموله کردن روابط بین سرعت زاویه ای چرخ دنده ها در یک سیستم سیاره ای ساده. همچنین سفر کردن بشر به بیتالمقدس میتواند با ویژگیهای ذکر شده برای ماه در پیوند باشد. اورانوس حاصل علم است و به همین جهت تنها یک نام داشته و آن را با نامهای گوناگون نمیشناسند. ناهيد در جهت مخالف زمين(و سيارات ديگر به استثناي اورانوس)مي چرخد.

چنین پژوهشهایی از آن جهت ضرورت دارد که اولاً فضای نقد و نقادی را در حوزههای گوناگون گسترش میدهد و جامعه و ذهنیتِ محققان را برای نقدپذیری آمادهتر میسازد؛ ثانیاً از پای به عرصه نهادنِ آثارِ بیاعتبار در حیطۀ دانشهای گوناگون تا حدودی میکاهد و راه را برای ظهور آثار ارزشمند بازتر میکند. با اینحال دانشمندان هنوز نمی توانند تشخیص دهند که هر یک از دوره های تکامل دقیقا چه زمانی رخ داده اند. زمانی که در کلاس های جغرافی و یا حتی علوم مدرسه می نشستیم صحبت در مورد منظومه شمسی که به زبان انگلیسی Solar System معنی می شود از اصلی ترین موارد بود که همیشه در آزمون ها نیز از آن ها سوال می آمد.

یا اینکه چیزی درباره مغایرت زمانی در سیارههای مختلف و سفر در زمان شنیدهاید؟ البته انگشتر نامزدی یا حلقه ی ازدواج از این قاعده مستثنی است. 11ــ با استفاده از یک نقشه جهان نما بگویید که در مالزی قبله رو به کدام سمت است؟ حاتمی نژاد و همکاران در سال 1392 در مقالهای تحت عنوان “بررسی وضعیت توسعه ی پایدار شهرستان رشت با استفاده از روش جای پای اکولوژیک” به بررسی وضعیت پایداری توسعه شهری رشت به وسیله روش رد پای اکولوژیک میپردازند.

که ظاهرا پایدار هستند، باقی میماند؛ پدیدههای به ظاهر پایا و مانا نیز خواهند رفت ولی او «بیشبقاست» و همچنان میماند: «وی به ابد زنده و فرسوده ما». دست آورد او در آن زمینه با در نظر گرفتن پیشرفت کم ریاضیات در آن زمان بسیار بزرگ و چشمگیر بود، وی علاوه بر کشف انطباق دقیق ارقام معلومات رصدی با بیضی بودن مدارها کشف کرد که سرعت حرکت هر سیاره به دور خورشید با فاصله آن از خورشید نسبت عکس دارد. شایان ذکر است که نسخۀ مصحَّحِ وحید دستگردی، هنوز مورد علاقه و مراجعۀ فضلاست و جایگاه خود را برتر از دیگران حفظ کرده است.

ترابی و نجف زاده(1390)، در پژوهشی “نقش بهینه سازی مصرف انرژی در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار” ضـمن تشـریح چـالشهای زیست محیطی در دنیا و راه حلهای مقابله با آنها و نیز بیـان ابعاد ترمودینامیکی ارتباط انرژی و محیط زیست، به مفهـومی به نام اگزرژی از علم ترمودینامیک اشـاره شـده کـه اذهـان را نسبت به تاثیر مخرب از دسـت رفـتن کـارایی در اسـتفاده از انرژی روی محیط زیست حساس تر مـی سـازد. هر چند مقوله ی پایداری بسیار ایده آل گرایانه است، جامعیت آن و انواع گوناگونی که در نظر می گیرد، قابل طرح در سطوح مختلف شهر از جمله شهرها است.(حبیبی و همکاران، 39:1393) و افزایش تخریب محیط زیست و که ناشی از وجود فعالیتهای تولیدی و مصرفی است همزمان با توسعه شهر نشینی است و گروهی که از این مسأله متضرر خواهد شد شهرنشینان و شهروندان هستند..(Ecological Footprint Atlas,2010) مصرف کالا، انرژی و غذا که با بهره برداری از منابع رابطه مستقیمی داشته و تأثیر بسیاری بر روی پایداری شهر دارد و مصرف گرایی همواره توسعه پایدار را با مخاطره مواجه ساخته است.

با توجه به مصرف گرایی و به مخاطره افتادن پایداری شهرها و با بروز ضایعات زیست محیطی در جوامع شهری طی یکی دو دهه گذشته رهیافت توسعه پایدار به عنوان موضوع روز دهه آخر قرن بیستم از سوی سازمان ملل مطرح شد و در سطوح محلی ، منطقهای و بین المللی مطرح گردید .(Roseland,1997:1990) بر این اساس، با توجه به پیچیدگی ذاتی شهرها و ابعاد مختلف تأثیرگذاری آنها، شناخت عوامـل اصلی برای دستیابی به پایداری شهری ضروری به نظر میرسد.(حسین زاده دلیر، 2:1388) . با اینکه شهرها تنها حدود 3% از سطح زمین را اشغال کردهاند، اما بیش از نیمی از جمعیت جهان و بیشترین مصرف منابع را به خود اختصاص دادهاند(Dhanju,2008:10).

متخصصـان جمعیتـی ایـران نیـز پیش بینی کردهاندکه بر اساس کمترین نرخ رشـد جمعیـت، جمعیـت ایـران در سـال 1405 برابر 105 میلیون نفر و جمعیت شهرنشینان 76 میلیون نفر خواهد شد. شعاع مدار قمرها بین 50 هزار تا 18 میلیون کیلو متر است . جرم آسمانی سِرِس در سال 1801 بین مریخ و مشتری کشف شد و به عنوان سیاره طبقهبندی شد. يادآوري يک: دانشمندان اخيرا کشف کردند که «پلوتو» مشخصات يک سياره را ندارد و بنابراين آن را از فهرست سياره هاي منظومه خورشيدي خارج کردند.

دیدگاهتان را بنویسید